07-06-2019 Inne, Program

Multimodálny diskurz: od rétoriky k mediatizácii vedy

Vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou skúma, ako sa na výskumných procesoch a ich ďalšom sprostredkovaní širokej odbornej i laickej verejnosti podieľajú (audio)vizuálne kódy, komunikácia na sociálnych sieťach, on-line časopisy a pod.

Na kolokviu sa zúčastnia odborníci z Poľska (prof. Krzysztof Olszewski, Akadémia umení vo Varšave, Dr. Lucyna Spyrka, Sliezska univerzita v Katoviciach, Dr. hab. Andrzej Adamski, Rzeszowská univerzita v Rzeszówe, Dr. Dominika Narożna, Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani, Dr. Mariusz Pisarski), z Českej republiky (Dr. Jana Kostincová, Univerzita Hradec Králové) a zo Slovenska (prof. Peter Sýkora, UCM Trnava, Dr. Jana Tomašovičová, UCM Trnava, Dr. Zuzana Husárová, PFUK Bratislava, Dr. Bogumiła Suwara, USL SAV Bratislava).

Vstup na kolokvium, ktoré organizuje Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave, je na pozvánky.

Podujatie podporili: Vyšehradský fond (51600067), Agentúra VEGA (2/0107/14).

Vedecký garant podujatia: Mgr. Bogumiła Suwara, PhD.