Декларация за достъпност на сайта на Министерството на външните работи: instytutpolski.pl/sofia

Министерството на външните работи се задължава да осигури достъпност на своя уебсайт в съответствие с разпоредбите на закона от 4 април 2019 г. за достъпност на уебсайтове и мобилни приложения на публични субекти. Декларацията за достъпност се отнася до следния уебсайт на Министерството на външните работи: instytutpolski.pl/sofia.

Дата на публикуване на уебсайта: 2020-06-01

Дата на последната голяма актуализация: 2020-06-01

Уебсайтът е частично съобразен със Закона за достъпност на уебсайтове и мобилни приложения на публични субекти поради несъвместимости или изключения, изброени по-долу.


В уебсайта може има филми без добавени субтитри за глухи. В случай на необходимост от комуникация с използването на една от трите форми: полски жестов език (PJM), вербално-жестова система (SJM), начин за общуване на глухонеми лица (SKOGN), моля изпратете съобщение на следния имейл адрес: bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Заявлението е изготвено на 2020-05-29.

Декларацията е изготвена въз основа на самооценка, извършена от публичния субект.

В уебсайта може да се използват стандартните клавишни комбинации.

Обратна информация и данни за контакт

В случай на затруднен достъп до уебсайта моля свържете се със следния имейл: redakcja@msz.gov.pl. Можете да се свържете и по телефона на номер 48 22 523 93 56. По същия начин можете да подадете заявление за предоставяне на недостъпна в електронен вариант информация или да изпратите оплакване за недостъпност на уебсайта.

Всеки има право да поиска достъпност на уебсайта, мобилното приложение или който и да е техен елемент. Може също така да поиска предоставяне на информация чрез алтернативен начин на достъп, напр. чрез прочитане на недостъпен в електронен вариант документ, опис на съдържанието на филм без аудиоописание и др. Искането следва да съдържа данните на заявителя и указание за визирания уебсайт или мобилно приложение, както и начина, по който е възможно свързването с него. Ако заявителят заяви необходимост от получаване на информация чрез алтернативна форма на достъп, той следва да посочи и подходящ за него начин на предоставяне на тази информация. Публичният субект е длъжен да изпълни искането незабавно, не по-късно от 7 дни от постъпването му. Ако спазването на този срок е невъзможно, публичният субект е длъжен незабавно да уведоми заявителя в какъв срок ще бъде реализирано искането, като този срок не може да бъде по-дълъг от 2 месеца от датата на депозиране на искането. Ако осигуряването на достъпност е невъзможно, публичният субект може да предложи алтернативен начин за достъп до информация. В случай, когато публичният субект откаже да изпълни искането за достъпност или за алтернативен начин за достъп до информация, заявителят може да депозира оплакване за неосигуряване на достъпност на уебсайт, мобилно приложение или на елемент от уебсайт или на мобилно приложение. След изчерпване на всички възможности оплакването може да бъде изпратено и до омбудсмана .

Достъпност на архитектурната среда

Полският институт в София се намира в центъра на града, на ул. „Веслец“ № 12, в сграда от 30-те години на ХХ век. Улицата е еднопосочна, отворена за автомобилно и трамвайно движение (без скосени тротоари). Достъпът до седалището е директно от 1,5 м тротоар (без скосяване). Пред входа на института има стъпало с височина 15 см. Липсва паркомясто за хора с увреждания, най-близкото се намира на ок. 70 м. Входната врата е широка 90 см. След отваряне на двете крила осигурява широчина от 180 см. Вратата не разполага с бутон за автоматично отваряне. В галерията е възможно придвижване с инвалидна количка, но тоалетната, намираща се на партера, не е пригодена за хора със специални потребности. Библиотеката на ПИ се намира на І етаж и е недостъпна за хора с увреждания или в инвалидна количка.