Институтът „Адам Мицкевич“ (IAM)
е специализиран в популяризирането на полската култура в чужбина чрез иницииране на международен обмен между полски и чужди културни институции, копродукция на артистични събития, организиране на работни визити и осигуряване на присъствието на полски артисти на международната сцена. За осъществяване на целите си Институтът използва различни инструменти, като осъществява събития офлайн (изложби, спектакли, филмови прожекции, концерти, присъствие на фестивали) и онлайн. Благодарение на сътрудничеството с престижни институции в чужбина чрез реализирани проекти Институтът е достигнал до 60 млн. чуждестранни зрители на 6 континента и в 70 държави, в т.ч. Великобритания, Франция, Русия, Израел, Германия, Турция, САЩ, Канада, Австралия, Украйна, Литва, Латвия, Естония, Унгария, Чехия,както и Китай, Япония и Корея.  

https://iam.pl/pl  https://iam.pl/en

Порталът Culture.pl, създаден и поддържан от Инстиута „Адам Мицкевич“, е ежедневно актуализирана  информационна база за полската култура.  Освен информация за събития, организирани в Полша и в света, в него можете да откриете многобройни биографии на артисти, рецензии, есета, описи и информация за културни институции. Порталът поддържа следните езикови версии: полска, английскa и руска и е разширен със статии на азиатски езици: китайски, японски и корейски. (PL: https://culture.pl/pl EN: https://culture.pl/en RUS: https://culture.pl/ru JAP: https://culture.pl/jp/topic/asia KOR: https://culture.pl/kr/topic/asia CHN: https://culture.pl/zht/topic/asia)

 

Международният културен център в Краков (MCK)
се фокусира върху историята, изкуствознанието и архитектурата, феномена на паметта, опазването на културното наследство и различни аспекти, свързани с неговото управление. Благодарение на приноса в международния дебат за наследството и неговата роля в съвременния свят и на развиващите се контакти, MCK осъществява мисия за утвърждаване на позицията на Полша като важен субект на международната общност (ЮНЕСКО, Вишеградска група V4, Барцелонски процес, Берлински процес) и важен партньор  в културното и интелектуално сътрудничество. В сътрудничество с партньори от Европа и САЩ MCK осъществява активна изложбена дейност и организира международни летни курсове. Осъществява стипендиантска програма Thesaurus Poloniae, предназначена за чуждестранни учени, изследващи културата, историята и многовековното наследство на Жечпосполита и Централна Европа. Освен това организира следдипломни квалификации в областта на управлението на културното наследство Akademia Dziedzictwa. MCK осъществява и широкомащабна издателска дейност, пример за която е и полско-английското интердисциплинарно тримесечно списание Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność (Херито. Наследство, култура, съвременност). Центърът е издател и на научно-популярната интернет енциклопедия Polski Petersburg (Полският Петербург, www.polskipetersburg.pl), a библиотеката на MCK разполага с богата научна литература, посветена на културното наследство. https://mck.krakow.pl/

 

Националният институт „Фридерик Шопен“ (NIFC) е най-големият шопенов център в света, който изцяло и всестранно популяризира, съхранява, изследва и разпространява наследството на Фридерик Шопен. Многостранната и разнородна дейност на института е отговор на творчеството и съдбата на композитора – богати, нееднозначни, предизвикателство и задача за поредните поколения очаровани от неговата музика и личност слушатели, изпълнители и изследователи.  Институтът е организатор на един от най-старите и най-престижни музикални конкурси в света – Международния клавирен конкурс „Фридерик Шопен“ и инициатор на Международния музикален фестивал „Шопен и неговата Европа“. Освен това институтът си сътрудничи с организираните в света шопенови конкурси в рамките на платформата за разбирателство и сътрудничество  на организаторите на конкурси –  Chopin Competitions Conference.   http://pl.chopin.nifc.pl/institute/

 

Институтът за книгата (IK)  си поставя за основна цел популяризирането на полската литература в света, както и популяризирането на книгите и четенето в страната.  В дейността си на външни пазари Институтът за книгата информира, насърчава и убеждава: преводачите на полска литература – да превеждат полски книги, задграничните издатели – да издават техните преводи, а организаторите на най-интересните литературни събития – да включват в програмите си писатели от Полша. Институцията ръководи преводаческата програма Program Translatorski © Poland и се занимава с организирането на полски щандове на международни панаири на книгата. Ежегодно институтът присъжда наградата Transatlantyk на изтъкнат популяризатор на полската литература в чужбина. https://instytutksiazki.pl/

 

Националната филмотека Аудиовизуален институт (FINA) има за задача да дигитализира, събира, реставрира и популяризира полското аудиовизуално наследство, както и да разпространява най-стойностните изяви на филмовата култура. Чрез споделяне на архивите си тя е партньор на международни проекти, разпространяващи дигитални архивни колекции в различни контексти. Във фондовете на FINA се съхраняват всички запазени творби на полската кинематография, в това число уникална колекция предвоенни филми. Институтът се специализира в консервирането и реставрирането на филми и копродуцирането на нови аудиовизуални материали (филми, телевизионни програми и радиопредавания, както и филмови и музикални  издания).  Тя е първият филмов архив в Европа,  активирал пълна  техническа пътека в технологията 4К.  Филмотеката разполага с широк спектър устройства и софтуер, подходящ за всички филмови формати, използвани в полската професионална и любителска кинематография.  https://fina.gov.pl/

 

Институтът за музика и танц във Варшава (IMiT) подпомага професионалните музиканти, танцьори и артистични институции в осъществяването на техните мисии. Работи в подкрепа на професионалното развитие на музикалните и танцови среди в Полша, като организира  Конвент на полската музика (Konwencjа Muzyki Polskiej) и Конгрес на танца (Kongres Tańca),  събития, предоставящи на двете общности широки възможности за обмяна на опит и задълбочен размисъл. Освен това е организатор на тематични конференции, работилници и обучения, предназначени за професионалисти в областта на танца и музиката. Институтът изготвя специализирани доклади и експертизи, участва в обмена на информация и опит между национални и международни браншови организации. https://imit.org.pl/

 

Театралният институт „Збигнев Рашевски“ (IT) се занимава с документиране, популяризиране и анимиране на полския театрален живот. Институтът подкрепя публичния дебат за съвременния полски театър, разширява перспективите на съпътстващия го научен анализ, осъществява изследователска и образователна дейност. Развива устойчиви и многопосочни дейности в рамките на платформата за дългосрочно международно и наднационално сътрудничество на изследователи и творци от Централна и Източна Европа, проявяващи интерес към театъра. Институтът притежава най-богатия в Полша тематичен архив,  който събира документация за съвременния театър. Администрира най-големия портал, изцяло посветен на полския театър (www.eteatr.pl), подготвя полско-английско научно списание (www.polishtheatrejournal.com) и електронна енциклопедия на полския театър (www.encyklopediateatru.pl). https://www.instytut-teatralny.pl/

 

Националният културен център (NCK) инициира и осъществява редица начинания за развитие и популяризиране на полската култура. Развива образователна, изследователска и обучителна дейност. Управлява национални програми за дотации, стипендиални програми, културни проекти и ръководи галерията Кордегарда. Националният културен център осъществява големи, циклични начинания с участието на културни творци, артисти от Централна и Източна Европа. Илюстрация на дейността на центъра е Фестивалът Festiwal Wschód Kultury, чиято цел е културното сътрудничество на градове от източна Полша с държавите от Източно партньорство и Фестивалът Еуфонии (Festiwal Eufonie)– Международен фестивал на музиката от Централна и Източна Европа, който препраща към традициите на регионалната общност и представя музика от различни епохи и стилове. https://www.nck.pl/

 

 Националният институт по архитектура и градоустройство (NIAiU) има за задача да формира обществено съзнание, да популяризира архитектурната и урбанистична култура, както и да предприема стъпки за съхранение на националното архитектурно наследство на ХХ век. Освен това институтът развива изследователска, изложбена, образователна и издателска дейност. Една от основните мисии на института е постоянното сътрудничество с архитекти, местни власти и ползуватели на обществено пространство с цел подобряване на качеството му, намирането на баланс в неговото развитие и съгласие в процеса на неговото проектиране и планиране. https://niaiu.pl/

 

 Националният институт за наследството (NID)
е популяризатор на полското наследство както в страната, така и по света чрез събиране и разпространение на знания за наследството, формиране на обществено съзнание относно ценността и опазването на културното наследство. Издава експертни становища и становища за дейности, свързани с културните ценности, анализира и мониторира заплахите за културното наследство.
Националният институт работи с много международни институции и организации (в това число ЮНЕСКО), работещи за опазване на националното наследство. Освен това координира процеса на обявяване на културен паметник за Исторически паметник и най-големия в Полша обществен и образователен проект Европейски дни на наследството (Europejskie Dni Dziedzictwa) – съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейския съюз за популяризиране на културните ценности. https://www.nid.pl/pl/

 

 Националният институт за музейно дело и опазване на фондовете (NIMOZ) се специализира в събирането и разпространението на знания за музеите, експонатите и съвместното изработване на стандарти в областта на музейното дело и защитата на музейните колекции. Освен това участва в набелязването на посоки на развитие в областта на управлението на полските музеи и разпространението в Полша на най-новите тенденции в развитието на световното музейно дело. Занимава се с популяризиране на международната арена на най-важните полски постижения в областта на музейното дело. NIMOZ развива издателска дейност, организира редица обучения, чиято цел е повишаване на професионалната квалификация на музейните работници. https://www.nimoz.pl/

 

 Националният институт за полско културно наследство в чужбина РOLONIKA съсредоточава дейността си върху изследването, опазването и популяризирането на полското културно наследство в чужбина. Осъществяваните проекти – консерваторски, научно-изследователски, образователни и популяризаторски оказват влияние както върху опазването на материалното културно наследство, така и върху общественото осъзнаване на неговото значение като съществена част от европейското и световно наследство, както и като елемент, формиращ националната идентичност. Пример за международно сътрудничество е съхранението на общото културно наследство на Лвов. https://polonika.pl/

 

Полският институт за филмово изкуство (PISF) има за задача да разпространява знания за полската кинематография в света. Институтът осъществява международно сътрудничество в областта на филма, по-специално насочено към иницииране на копродукции и популяризиране на филмовата индустрия. Той е специализиран в улесняване на достъпа до полски филми в чужбина и повишаване разпознаваемостта на полските филми на международните пазари чрез организирането на прегледи, ретроспективи, специални прожекции, конференции или изложби. Институтът предоставя и задгранични стипендии, подпомагащи творци и филмови професионалисти в браншови събития по света. https://pisf.pl/