LENKIJOS INSTITUTAS VILNIUJE įsteigtas Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties pagrindu užsienio reikalų ministro potvarkiu 1995 m. gruodžio 21 d. Savo veiklą Institutas pradėjo 1996 m. vasario 1 d.

Lenkijos institutų pasaulyje misija ir užduotys
LENKIJOS INSTITUTU PASAULYJE MISIJA IR UZDUOTYS: Lenkijos institutai yra Lenkijos Užsienio reikalų ministerijai pavaldžios institucijos, kurių svarbiausia užduotis yra skleisti pasaulyje lenkų kultūrą, istoriją bei tautinį paveldą, taip pat skatinti bendradarbiavimą kultūros, švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityje. Daugelyje vietų Lenkijos institutai taipogi atlieka Lenkijos Respublikos ambasadų kultūros ir mokslo skyrių vaidmenį.
Lenkijos institutai vykdo kompetentingų centrų, kurie platina žinias apie Lenkiją vykdant informacinę ir švietėjišką veiklą bei užtikrinant lenkų dalyvavimą tam tikrų šalių kultūros gyvenime, funkcijas. Šių institucijų pagrindinės užduotys yra praskinti kelią lenkų kultūrai į svarbiausias jų funkcionavimo šalių aplinkas bei rūpintis, kad lenkų reprezentacijai būtų užtikrintas reikšmingas dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, taip pat veikti siekiant užmegzti pastovius kontaktus tarp lenkų ir užsienio partnerių, aktyviai dalyvaujančių tarptautinių kultūros mainų sferoje. Palankiausia populiarinimo renginių organizavimo forma yra bendri projektai su vietinėmis žinomomis kultūros institucijomis, kas, iš vienos pusės, mažina lenkų atstovų pristatymo išlaidas, o iš kitos, garantuoja, kad bus pasiektas išprusęs vartotojas.
Kultūrinės diplomatijos misija yra efektyviai veikti kiek galima platesnėse vietos menininkų, ekspertų ir nuomonės teikėjų aplinkose. Kurti gerus, glaudžius ryšius su žiniasklaidos atstovais yra vienas Lenkų institutų veiklos prioritetų.
Lenkijos institutai savo veikloje atsižvelgia į tai, kad būtų formuojamos būsimų sąjungininkų – Lenkijos pažinimo, polonistikos, slavistikos fakultetų ir Vidurio Europos studijų darbuotojų ir studentų – gretos garsinant lenkų laimėjimus, taip pat dirba siekdami, kad lenkų moksliniai kadrai dalyvautų apmokant jaunimą funkcionavimo šalyje.
Lenkijos institutų veiklą pasaulyje iš Lenkijos pusės remia, be Užsienio reikalų ministerijos, valstybinės kultūros institucijos, kurios savo veikloje yra numačiusios tarptautinį bendradarbiavimą, tarp jų Lenkijos kino meno institutas, Knygos institutas, Teatro institutas, Nacionalinis Frederiko Šopeno institutas bei Adomo Mickevičiaus institutas.
Lenkijos instituto misija – skleisti žinias apie Lenkiją, populiarinti lenkų kultūros ir mokslo laimėjimus, remti Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos kultūrinį ir mokslinį bendradarbiavimą, skatinti kontaktus tarp Lenkijos ir Lietuvos privačių asmenų, visuomeninių, ūkio organizacijų ir savivaldybių. Institutas organizuoja renginius savo patalpose, taip pat inspiruoja vietos institucijas, draugijas ir bendruomenes bendriems projektams.