29.10.2020 最新活动

波兰语的翻译大神,我们在找你!

波兰共和国驻华大使馆和波兰共和国驻华大使馆文化处

诚挚邀请学习波兰语的中国学生和往届毕业生参与波兰语翻译大赛!

 

 

翻译是一件“易事”吗?

让我们在波兰著名侦探小说作家沃伊切赫·赫米耶拉什(Wojciech Chmielarz)的作品中一探究竟!

 

参赛者要求:

a) 在华学习波兰语并将波兰语作为外语学习的人员

b) 在华学习波兰语但也赴波兰学习的人员

c) 2018年及之后毕业的波兰语专业人员

比赛分为两个组别:

a) 组别一:针对初学者、本科或本硕连读的一年级和二年级学生

b) 组别二:针对进阶者、本科、硕士,其他年级学生以及近两年内的毕业生

成绩评分制:

评委小组最终将选出两个组别的三位获奖者,届时获得由波兰共和国驻华大使馆和波兰共和国驻华大使馆文化处提供的现金奖项。

报名方式和时间:

各参赛者需于2020年11月4日前发邮件至 maria.wejs-domzalska@msz.gov.pl报名。

具体参赛规则请详见下面「活动章程」。

 

期待大家的参与,一起找出中文世界中的波兰语翻译佼佼者吧!

 

Ambasada RP w Pekinie oraz Instytut Polski wPekinie zapraszają studentów i absolwentówchińskich polonistyk do udziału w konkursie

Tłumaczenie to Prosta sprawa?

na najlepszy przekład fragmentu książki „Prostasprawa” Wojciecha Chmielarza z języka polskiego na język chiński.

Zgłoszeniado konkursu należy przesyłaćdo dnia 4 listopada 2020 r. na adres 

maria.wejs-domzalska@msz.gov.pl

————————————————————————————————————————

Regulaminkonkursu

Tłumaczenie to PROSTA SPRAWA?

1.      Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu nanajlepszy przekład fragmentu książki „Prosta sprawa” Wojciecha Chmielarza zjęzyka polskiego na język chiński.

2.      Organizatorami Konkursu są AmbasadaRP w Pekinie oraz Instytut Polski w Pekinie.

3.      Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

a)    Kategoria I dlapoczątkujących, oraz

b)    Kategoria II dlazaawansowanych.

4.      Rozstrzygnięcie Konkursu i przekazanie nagród nastąpiw grudniu 2020 r.

5.      Celem konkursu jest promocja znajomości współczesnejliteratury polskiej wśród studentów i absolwentów polonistyk w Chinach orazzachęcenie młodych tłumaczy z języka polskiego na język chiński do odkrywanianowych gatunków i tematów.     

Uczestnicy

6.       UczestnikiemKonkursu może zostać:

a)   osobastudiująca w ChRL na kierunku studiów polonistyka lub innym kierunku, na którymprowadzone jest nauczanie języka polskiego jako obcego,

b)   osoba studiującaw ChRL na ww. kierunkach, która czasowo przebywa i studiuje w Polsce,

c)   absolwent ww.kierunków studiów, który ukończył studia nie wcześniej niż w 2018 r.

7.       W Kategorii I mogą uczestniczyć studenciI i II roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich na kierunkachwymienionych w pkt. 6.

8.       W Kategorii II mogą uczestniczyćpozostali studenci studiów licencjackich i magisterskich oraz absolwencikierunków studiów wymienionych w pkt. 6. 

9.       W Konkursienie mogą brać udziału osoby wykonujące czynności związane z organizacjąKonkursu od strony merytorycznej oraz osoby współpracujące z Organizatorami lubczłonkami Komisji Oceniającej.

Zgłoszenia

10.   Uczestnicy Konkursu zgłaszają swoje uczestnictwo wKonkursie poprzez przesłanie na adres e-mailowy maria.wejs-domzalska@msz.gov.pl do dnia 4 listopada 2020 r., lub do wyczerpanialimitu miejsc, następujących informacji:

a)            Imię i nazwisko;

b)            Studenci: uczelnia, kierunek i rok studiów;

c)             Absolwenci: uczelnia, kierunek, rok ukończenia studiów,ewent. obecne zatrudnienie na uczelni wyższej;

d)            Adres emailowy;

e)            Numer telefonu kontaktowego.

W temacie wiadomościmailowej należy wpisać KONKURS PROSTA SPRAWA.

8.      Liczba Uczestników w każdej kategorii wynosimaksymalnie 20 osób, a o zakwalifikowaniu Uczestników do konkursu decydujekolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają możliwość zwiększenia liczbyuczestników.

9.      Po zamknięciu listy zgłoszeń, niepóźniej niż 5 listopada 2020 r. Uczestnicyotrzymają wyznaczony do konkursu fragment książki w języku polskim. Fragmenty wposzczególnych kategoriach zostaną dostosowane do poziomu zaawansowaniaUczestników.

10.   Tekst przekładu w formacie MS Word (format pliku:docx lub .doc) należy przesłać do dnia  15 listopada2020 r. pod adres: maria.wejs-domzalska@msz.gov.plz tego samegoadresu, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu. Załącznik z tekstem przekładu nie może zawierać żadnych danychidentyfikujących tłumacza.

11.   Uczestnik jest zobowiązany wykonać tłumaczeniesamodzielnie. W wypadku wykrycia współdziałania kilku osób lub wykonaniatłumaczenia przez osobę inną niż Uczestnik, dany Uczestnik oraz osoby mupomagające zostaną zdyskwalifikowane.

12.   Zgłoszenie tekstu przekładu jestrównoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników regulaminu konkursu oraz zprzekazaniem na rzecz organizatora autorskich praw majątkowych (licencjiniewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu,co oznacza zgodę na jego publikację w drukach promocyjnych i na stronachinternetowych bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę Uczestniczka/Uczestnikkonkursu oświadcza, że nadesłany tekst jest jej/jego autorstwa i nie zawierawad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalneroszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

Ocena przekładów i nagrody

13.   Zakodowane prace zostaną przesłane doczłonków Komisji Oceniającej.

14.   Komisja Oceniająca wyłoni 3 zwycięzców wkażdej kategorii, którym przyznane zostaną ufundowane przez Ambasadę RP w Pekinieoraz Instytut Polski w Pekinie nagrody pieniężne w wysokości:

Kategoria I

I miejsce – 1000 RMB

II  miejsce – 500 RMB

III miejsce – 300 RMB

Kategoria II

I miejsce – 2000 RMB

II  miejsce – 1000 RMB

III miejsce – 500 RMB

15.   Ogłoszenie nazwisk laureatów nastąpi nastronie internetowej Ambasady RP w Pekinie i Instytutu Polskiego w Pekinie. Oszczegółach wręczenia nagród zwycięzcy i uczestnicy konkursu będą informowanimailowo.

16.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dozmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, a także donieprzyznania lub innego podziału nagrody.

 

Scheduled 最新活动