Информация относно обработването на личните данни на абонатите на бюлетина от Полския институт в София 1000 Ул. Веслец 12

Настоящата информация е изпълнение на задължението съгласно  чл. 13 от Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г.  относно защитата на физически лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО, наричана по-долу Общ регламент относно защитата на данните.

 

 1. Администратор, по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните, на Вашите лични данни е министърът на Външното министерство със седалище в Полша, Варшава, алеи Ян Кр. Шух 23, а изпълняващият задълженията на администратор е Директорът на Полския институт в София 1000 Ул. Веслец 12
 2. В Министерството на външните работи и в полските институции в чужбина е създадена служба оглавена от Главен инспектор по защита на данните .
  Данни за контакт с Инспектора по защита на данните:
  Адрес на седалището: Алеи Ян Кр. Шух 23, 00-580 Варшава
  e-mail адрес: iod@msz.gov.pl
 1. Данните се обработват въз основа на чл. 6, т. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните, със съгласието на лицето, за което се отнасят тези данни, с цел изпращане на информационния бюлетин за програмата и дейността на Полския институт в София 1000 Ул. Веслец 12 Предоставянето на данните е доброволно, но е задължително за получаването на бюлетина.
 2. Данните са защитени съгласно текста на Общия регламент относно защитата на данните и не могат да бъдат предоставяни на трети лица, които не са упълномощени да имат достъп до данните.
 3. Данните няма да бъдат предоставяни нито на трета държава, нито на международна организация.
 4. Достъп до тези данни имат само упълномощените за това лица, служители в Полския институт в София 1000 Ул. Веслец 12
 5. Данните ще бъдат обработвани до момента, когато лицето, за което се отнасят тези данни, не оттегли съгласието си да бъдат обработвани занапред. Съгласието може да бъде оттеглено в произволен момент като се използва съответният механизъм на отказ, поместен в долния колонтитул на всеки бюлетин или чрез изпращане на съответната информация на адрес sofia@instytutpolski.org 
 6. Лицето, за което се отнасят данните, има право да контролира обработката на данни и това е посочено в член 15-20 на Общия регламент относно защитата на данни, и по-конкретно има право на достъп до тези данни и тяхното коригиране, премахване или ограничаване на обработката.
 7. Данните няма да се обработват автоматично и няма да бъдат профилирани.
 8. В случай на нарушение на разпоредбите относно защитата на личните данни във връзка с обработката на Вашите данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган на следния адрес:
  Служба Защита на личните данни
  Ул. Ставки 2
  00-193 Варшава