Głównym zadaniem Instytutów Polskich jest realizacja przesłania polskiej dyplomacji publicznej: dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek (w szczególności poprzez zapewnienie polskiej obecności w przedsięwzięciach międzynarodowych) oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami z dziedziny kultury, edukacji, nauki i życia społecznego.

Działalność instytutów polskich ma na celu promocję Polski na arenie międzynarodowej, w tym eliminowanie nieprawdziwych stereotypów i jednostronnych opinii dotyczących najnowszej historii kraju. Minister Spraw Zagranicznych w oparciu o priorytety polskiej polityki zagranicznej określa strategiczne kierunki rozwoju dyplomacji publicznej i kulturalnej, wyznacza obszary priorytetowe w działaniach placówek zagranicznych w tej sferze oraz zapewnia instrumenty służące ich realizacji.

Instytut Polski w Düsseldorfie jest jedną z 25 placówek na świecie, powołanych przez polskie MSZ. Dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek Instytut realizuje poprzez upowszechnianie polskiej kultury, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie, a także promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego. Instytuty Polskie spełniają funkcje kompetentnych centrów promocji wiedzy o Polsce przez działalność informacyjno-edukacyjną oraz zapewnienie polskiej obecności w życiu kulturalnym poszczególnych krajów. Głównymi zadaniami placówek jest wprowadzanie polskiej kultury do najważniejszych ośrodków krajów ich funkcjonowania oraz dbałość o zapewnienie znaczącej polskiej obecności w przedsięwzięciach międzynarodowych, a także działanie na rzecz nawiązywania trwałych kontaktów między polskimi i zagranicznymi partnerami, aktywnymi w sferze międzynarodowej wymiany kulturalnej.

Wsparcie ze strony polskiej dla działalności Instytutów Polskich w świecie zapewniają – poza MSZ – krajowe instytucje kultury, które w swoich zadaniach umieściły współpracę międzynarodową, m.in. Polski Instytut Sztuki Filmowej, Instytut Książki, Instytut Teatralny, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Adama Mickiewicza.

Instytut Polski w Duesseldorfie, w stolicy Nadrenii Północnej Westfalii, datujący swe istnienie od 1993 roku, stał się aktywnym współuczestnikiem życia kulturalnego swego miasta, regionu oraz sąsiednich krajów związkowych Niemiec. W swojej działalności wychodzi daleko poza własną, niezwykle atrakcyjną, siedzibę. Oprócz prezentowanych we galerii wystaw, prowadzenia na miejscu biblioteki, seminariów i projektów edukacyjnych Instytut jest aktywnym uczestnikiem wielu inicjatyw wyższych uczelni, muzeów, galerii, współkształtuje repertuar sal koncertowych, festiwali literackich, teatralnych i filmowych oraz organizuje podróże studyjne do Polski.