26.10.2023 - 8.11.2023 News

Polish Institute in New Delhi announces tender for sale of official car – Mahindra XUV500


Polish Institute in New Delhi announces tender for sale of the official car – Mahindra XUV500
FWD W8, accordingly to specification presented below.


SELLER:
Polish Institute in New Delhi, 50 M Shantipath, Chanakyapuri, 110021, New Delhi, INDIA
E-mail: Pulkit.Kalra@instytutpolski.pl
Contact number: +91 11 414 96 920


VEHICLE DETAILES:
Technical specifications of vehicle Mahindra XUV500 FWD W8
a. Type of vehicle/Make/type/model: Mahindra XUV500 FWD W8
b. Engine power: 140 BHP
c. Fuel type: Diesel
d. Number of cylinders:4
e. Engine capacity in cm³:2179
f. Year of manufacture:2013
g. Body number: MA1YT2HJUD6L18752
h. Registration number:59 CD 5
i. Source of initial purchase: Mahindra & Mahindra Ltd.
j. Date of purchase: 13.11.2013
k. Transmission: Manual
l. Additional equipment: Radio, CD, air conditioning
m. Meter condition: 85 404 KM
n. Technical condition: Good
Starting price: 280 000 INR


TIME AND PLACE OF VIEWING:
The car will be accessible to a public view at the Seller’s premises 50 M Shantipath,
Chanakyapuri, 110021, New Delhi, INDIA from 25.10.2023 to 06.11.2023 between 10.00 a.m.
and 2.00 p.m on working days (MON-FRI), with the exception of 01.11.2023.


DEPOSIT OF BID SECURITY
Participation in the tender is subject to payment of a deposit of 10% of the starting price in
INR
• 28 000 INR
The deposit must be paid no later than 07.11.2023 in cash at the cashier’s office of the
Embassy of the Republic of Poland in New Delhi (working hour: 10.00 a.m. to 12.30 p.m.) or
to account no:
Embassy of the Republic of Poland-Polish Institute
RBL Bank Limited
21/48 Malcha Marg Market,
Chanakyapuri, New Delhi – 110021
SWIFT Code: RATNINBBXXX
IFSC Code: RATN0000400
Acc.: 409001452083

With note: “Deposit Vehicle Mahindra XUV500…” and Name of tenant.


If deposit will be transferred to bank account the offer have to include all necessary
details of bidder’sbank account including bank name address and SWIFT / IFSC
Code.number. The date of crediting to the Polish Institute account shall be decisive.


The deposit paid by the bidders whose bids have not been selected or whose bids
have been rejected will be refunded within 7 days of selection or rejection of the bid.
The deposit paid by the purchaser will be credited towards the purchase price.


The offer without security deposit will be rejected.


The tender security deposit shall not be returned in case the tenderer who wins the
tender evades to enter into the sales contract.


OFFER
The bid should be prepared in written according to the attached template – Annex 1
and it should include:
• Name and Surname or Company name, exact address and contact phone
number, e-mail of the Bidder.
• A statement of the Tenderer that he/she is familiar with the factual state of the
tender subject or that he/she bears responsibility for the consequences resulting
from the resignation from the inspection.
• Completed Appendix 2 RODO/GDPR (declaration on getting acquainted with
information on the processing of personal data).
• Copy of the proof of the payment of the tender deposit.


BIDDING PROCEDURE
Written offers (according to the attached model – Annex No. 1) along with the copy of
the proof of payment of the tender deposit shall be submitted at the premises of the
Embassy of the Republic of Poland in New Delhi (in closed envelopes marked “
Mahindra XUV500 – not to be opened” by the date of 08.11.2023 till 1.00 p.m. local
time.
The opening of the tenders will be held at the meeting of the Tender Committee at the
Embassy of Poland in New Delhi on 09.11.2023 at 1.00 p.m.
The Commission will select the highest bidders relevant to the car.


REJECTION OF OFFER
An offer shall be rejected if:
• it is submitted after the specified date, in an inappropriate place or by a tenderer
who has not paid the tender security deposit,
• it does not contain the data or documents indicated by the announcement or if
they are incomplete, illegible or raise doubts, and the explanations submitted
could lead to considering it as a new offer.


OTHER INFORMATION
In case the same price is declared by several bidders, the tender will be continued in
the form of auction (bidding) between these bidders.
The purchaser will be informed about the date and the conclusion of the contract. The
deadline for concluding the contract will not be later than 7 days from the date of
opening the bids.
The Purchaser is obliged to pay the purchase price within 3 days from the conclusion
of the agreement.
The vehicle will be released immediately after payment of the purchase price (bank
transfer have to be accounted on Embassy of Poland bank account), signing of the sales
agreement and de-registration of the vehicle.
All costs, taxes and fees related to the purchase of the subject of the tender are borne
by the buyer. By entering the tender, the purchaser agrees and undertakes to pay all
taxes and fees required by the authorities of India, Poland or any other country to
which the vehicle will be transferred after the sale.
Polish Institute in New Delhi reserves the right to close the tender at any time, without
giving any reasons for the decision.
Polish Institute is not responsible for any hidden defects of the vehicle.


NOTE
Please note that the car may not be registered in the NCR of Delhi
Attachments:
Attachment No. 1: Bid Form
Attachment No 2.: RODO information
Attachment No 3.: Pictures of Vehicle

Appendix_No_1_Offer

Appendix_No_2_RODO

Appendix_No_3_Vehicle


Instytut Polski w Nowym Delhi ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego – Mahindra
XUV500 FWD W8 zgodnie ze specyfikacją podaną poniżej.


NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:
Instytut Polski w Nowym Delhi, 50 M Shantipath, Chanakyapuri, 110021, New Delhi, INDIE
E-mail: Pulkit.Kalra@instytutpolski.pl
Numer kontaktowy: +91 11 414 96 920


RODZAJ, TYP, ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ CENA
WYWOŁAWCZA:

Pojazd nr 1 Dane techniczne pojazdu Mahindra XUV500 FWD W8
a. Rodzaj pojazdu/Marka/typ/model: Mahindra XUV500 FWD W8
b. Moc silnika: 140 BHP
c. Rodzaj paliwa: Diesel
d. Ilość cylindrów: 4
e. Pojemność silnika w cm³: 2179
f. Rok produkcji: 2013
g. Numer nadwozia: MA1YT2HJUD6L18752
h. Numer rejestracyjny: 59 CD 5
i. Źródło nabycia: Mahindra & Mahindra Ltd.
j. Data zakupu: 13.11.2013
k. Skrzynia biegów: manualna
l. Wyposażenie: radio, odtwarzacz CD, klimatyzacja
m. Stan licznika: 85 404 KM
n. Stan techniczny: Dobry
Cena wywoławcza: 280 000 INR


MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY SKŁADNIK MAJĄTKU
RUCHOMEGO:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Ambasady RP
w Nowym Delhi w dni robocze (poniedziałek-piątek) od 25.10.2023 do 07.11.2023 w godzinach:
10.00 – 14.00, z wyjątkiem 01.11.2023.


WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium nie później niż do dnia 07.11.2023r. w wysokości
10 % ceny wywoławczej, tj.
• 28 000 INR
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP w Nowym Delhi ( w godzinach 10.00-12.30)
lub na nr konta:
Embassy of the Republic of Poland-Polish Institute
RBL Bank Limited
21/48 Malcha Marg Market,
Chanakyapuri, New Delhi – 110021
SWIFT Code: RATNINBBXXX
IFSC Code: RATN0000400
Acc.: 409001452083


Z podaniem nazwiska oferenta/nazwy firmy oraz oferta sprzedaży Mahindry XUV500, na którą
wpłacane jest wadium.


W przypadku wpłaty wadium na konto bankowe prosimy o podanie: imienia i nazwiska
właściciela konta/nazwy firmy, adresu, numeru konta, adresu banku oraz numeru SWIFT / IFSC Code.
Decyduje data wpływu na konto Instytutu Polskiego.


Wadium wpłacone przez Oferentów , których oferty nie zostały wybrane , bądź zostały
odrzucone zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.


Brak wpłaty wadium powoduje odrzucenie oferty.


Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy oferent, który wygra przetarg uchyli
się od zawarcia umowy sprzedaży.


OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru –
załącznik nr 1 oraz zawierać:
• Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy, e-mail Oferenta.
• Oświadczenie Oferenta z zapoznaniem się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu
lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.
• Wypełniony załącznik nr 2 (oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu
danych osobowych).
• Kopię dowodu wpłaty wadium.
W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć
aktualny odpis z właściwego rejestru wraz z upoważnieniem dla osoby podpisującej
ofertę.


TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty pisemne ( według załączonego wzoru – załącznik nr. 1) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium
należy składać w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie Ambasady RP
w Nowym Delhi w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Mahindra XUV500– nie otwierać”, w terminie
do dnia 08.11.2023 do godz. 13.00 czasu lokalnego.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Ambasadzie
RP w Nowym Delhi w dniu 09.11.2023 r. o godz. 13.00.
Komisja wybierze Oferenta , który zaproponuje najwyższą cenę.


ODRZUCENIE OFERT:
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
• Zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta,
który nie wniósł wadium,
• Nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania
jej za nową ofertę


INNE INFORMACJE:
W przypadku zgłoszenie tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w
formie aukcji (licytacji) między tymi Oferentami.
Nabywca zostanie poinformowany o terminie i zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie
późniejszy niż 7 dni od dnia otwarcia ofert.
Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia w terminie 3 dni od zawarcia umowy.
Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży, uiszczeniu ceny nabycia ( w
przypadku opłaty przelewem po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Instytutu Polskiego) oraz
wyrejestrowaniu samochodu.
Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków
i opłat wymaganych przez władze Indii, Polski lub innego kraju , do którego pojazd trafi po sprzedaży.
Instytut Polski w Nowym Delhi zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez
rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.
Instytut Polski w Nowym Delhi nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
UWAGA ! Samochód nie może być zarejestrowany na terenie NCR Delhi
Złączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Informacja RODO

Zalacznik_nr_1_oferta_formularz-IP

Zalacznik_nr_2_Informacja_RODO

from to
Scheduled News