KONKURS ZAKONCZONY:


“WSPÓLNOTA”
(MY MŁODZI POGRANICZA)
FILM | LITERATURA | SZTUKA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu filmowego, literackiego i plastycznego, pn. „COMUNITÀ – WSPÓLNOTA”.

2. Tematem konkursu jest pokazanie wspólnoty pogranicza jaką widzą młodzież polska i ukraińska, mieszkająca i ucząca się na terenie powiatu lubaczowskiego.

3. Organizatorami konkursu są Instytut Polski w Rzymie, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, Zespól Szkół im. Gen. Józefa Kustronia.

4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do ich przestrzegania.

5. Konkurs rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia swojego uczestnictwa (najpóźniej do 30 kwietnia 2022 r.) 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2022 r.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia.

8. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
https://instytutpolski.pl/roma/konkurs

9. Wypełnioną przez Uczestnika Kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariatach szkół.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie lub uczniem zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

2. Termin złożenia prac upływa 1 czerwca 2022 roku (prace należy złożyć w sekretariatach szkół).

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań operatorów pocztowych lub firm kurierskich.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane utwory wykonane indywidualnie lub zespołowo (zespól maksymalnie może liczyć dwie osoby).

3. Dopuszczalne są następujące formy prac: rysunek, plakat, zdjęcie, spot filmowy, tekst literacki, blog lub inne.

4. Każdy Uczestnik (Zespół) ma prawo złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową.

IV. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR
(przez utwór rozumiemy tekst literacki, działo plastyczne, film, fotografię, blog lub inne)

1. Zgłoszenie Utworu do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca została wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu (Zespół).

2. Film powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pendrivie lub innym bezzwrotnym nośniku.

3. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika konkursu.

4. Grafiki i materiały video wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika konkursu.

5. Utwór musi być opisany: tytuł Utworu, imię nazwisko.

6. O zakwalifikowaniu Utworu do konkursu decydują Organizatorzy.

7. Utwory nagrodzone w konkursie mogą zostać wyemitowane na stronie internetowej Organizatorów oraz w mediach społecznościowych.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych Utworów, także na innych stronach internetowych oraz w mediach.

9. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na konkurs Utworów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

10. Organizatorzy nie zwracają Utworów, zgłoszonych do udziału w konkursie, w tym Utworów zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do konkursu ani przesłanych nośników.

11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych Utworów zgłaszanych na konkurs.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Ocena Utworów na konkurs dokonana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów.

2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów jak:

a) wartość merytoryczna pracy,

b) wartość artystyczna pracy,

c) spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu,

d) oryginalność podejścia do tematu,

e) wartość techniczną pracy.

3. Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Rzymu dla sześciu Laureatów (sześciodniowy pobyt z atrakcjami) – na koszt Organizatorów. 

4. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5. Organizatorzy mają prawo do zmiany liczby przyznawanych nagród.

6. Po rozstrzygnięciu konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej https://instytutpolski.pl/roma/konkurs

7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i mailowo na wskazane przez nich adresy kontaktowe.

8. O miejscu i dacie wręczenia nagród decydują Organizatorzy konkursu. 

9. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych może być podstawą odmowy wydania Laureatowi nagrody.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata konkursu.

11. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz wieku, a także informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów oraz w publikacjach wydawniczych i w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.

12. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie.

13. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy konkursowej.

2. Uczestnik upoważni Organizatorów do korzystania z pracy konkursowej (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatorów.

3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko oraz wiek Uczestnika konkursu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem. 

6. Uczestnika nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz inne przypadki publicznego udostępniania.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 1. Administratorem danych osobowych w związku z realizacją konkursu filmowego, literackiego i plastycznego, pn. „COMUNITÀ – WSPÓLNOTA” jest Instytut Polski w RzymieIstituto Polacco di Roma, Palazzo Blumenstihl, Via Vittoria Colonna 1, 00193 Roma, Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Lubaczowie ul. Kościuszki 26, 37-600 Lubaczów i Zespół Szkól im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: justyna@ciechanowski.net.pl
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu konkursufilmowego, literackiego i plastycznego pn. „COMUNITA-WSPÓLNOTA”, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych organizatora czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w celach podatkowych (dotyczy laureatów i wyróżnionych) – jeżeli występują obowiązki podatkowe a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit.a RODO.
 4. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów będą przechowywane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
 7. W związku z przetwarzaniem przez Instytut Polski w Rzymie, Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Lubaczowie i Zespół Szkól im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie danych osobowych uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów przysługuje prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 8. dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 9. sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 10. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 11. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 12. przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
 13. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 14. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów przez Instytut Polski w Rzymie, Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Lubaczowie i Zespół Szkól im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie narusza przepisy RODO przysługuje uczestnikowi/rodzicom/opiekunom prawnym prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem, aby brać udział w konkursie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika ma charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość udziału uczestnika w konkursie. Powyższe zgody mogą być w każdym czasie cofnięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać:
a) https://instytutpolski.pl/roma/konkurs
b) kom.: 731 202 922 / szyk-anna@tlen.pl
c) studio.roma@instytutpolski.org / tel.: +39 06 36 000 723

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych terminów, a także prawo opublikowania utworów oraz prac w całości lub we fragmentach, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, internecie lub w inny sposób.

3. Spory związane z konkursem będą rozpatrywane przez Organizatorów, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

4. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu i niewyłonienia Laureatów.

5. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za prezentację w mediach prac plastycznych i Utworów, które zostały wyłonione w Konkursie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami konkursu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Inne dokumenty:

– karta zgłoszenia.

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

– zgoda opiekuna prawnego niepełnoletnich uczestników.


W RAZIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ BEZ OBAW SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ :

kontakt:
Eliza Olszańska

grafika
Instytut Polski w Rzymie
Via Vittoria Colonna 1, 00193 Roma
+39 06 36 000 723
studio.roma@instytutpolski.pl