Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych.

Pilotaż 2020 r. 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nowe działanie „Medyk NAWA – Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych – pilotaż 2020 r.”

Celem działania jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i praktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych. Będzie ono realizowane poprzez zaproszenie do tych uczelni lekarzy-naukowców, lekarzy-praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarek i położnych z Unii Europejskiej lub z Wielkiej Brytanii, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodu oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów/ doktorantów we wnioskujących uczelniach.

Wnioskodawcą o udział w programie jest polska uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach medycznych. Uczelnia we wniosku składanym w NAWA przedstawia nie więcej niż dwie kandydatury (lekarza/ lekarza dentysty/ pielęgniarki/położnej; dalej: stypendysta) wraz z uzasadnieniem potrzeby pozyskania danej osoby do wzmocnienia systemu kształcenia w danej jednostce. Do wniosku należy dołączyć CV kandydata/kandydatów oraz plan zadań zaplanowanych do zrealizowania w trakcie trwania stypendium. Jeżeli uczelnia zainteresowana jest podjęciem współpracy z więcej niż dwoma stypendystami, zgłasza to do NAWA, nie przekazując danych osobowych. Agencja tworzy listę rezerwową i w przypadku dostępności środków finansowych, informuje uczelnię o możliwości zawnioskowania o stypendium dla kolejnej zapraszanej osoby. O zakwalifikowaniu do działania decyduje kolejność zgłoszeń poprawnych formalnie.

NAWA przyzna zaproszonym medykom roczne stypendia w wysokości 7,5 tys. zł miesięcznie dla lekarzy oraz 5 tys. zł miesięcznie dla pielęgniarek i położnych. Stypendysta NAWA może liczyć także na jednorazowy dodatek na zagospodarowanie się (12 tys. zł) oraz dodatek mobilnościowy (5 tys. zł dla stypendysty i 2 tys. zł dla każdego członka rodziny).

Składanie wniosków w działaniu możliwe będzie po 5 listopada 2020 r. i trwać będzie do 20 listopada 2020 r., do godz. 15:00 (czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski). Nabór odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Umowy uczelni z NAWA muszą zostać zawarte nie później niż 20.12.2020

Przyjazdy mogą się rozpocząć po podpisaniu umowy, nie później niż 31 marca 2021 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie NAWA: MEDYK NAWA