Petycje, skargi i wnioski w formie pisemnej można składać:

–        za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

Instytut Polski w Sofii

1000 Sofia

ul. Weslec 12

–        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sofia@instytutpolski.pl z dopiskiem „Petycje, skargi i wnioski”

–        osobiście w sekretariacie Instytutu Polskiego w Sofii, przy ul. Weslec 12

 

Dyrektor Instytutu Polskiego w Sofii przyjmuje interesantów w każdy piątek od godziny 12:00 do 13:00  (a w przypadku przypadającego na ten dzień święta w kolejny dzień roboczy).

Podczas nieobecności zastępuje go w tej roli pracownik sekretariatu.

Petycje, skargi i wnioski zgłaszane ustnie spisywane są w formie protokołu.

Petycja, skarga lub wniosek powinna zawierać:

–        Imię i nazwisko wnoszącego

–        Adres do korespondencji

Dokumenty nie zawierające powyższych danych pozostawione zostaną bez odpowiedzi.