18.03.2021 Aktualności

Program „Letnie kursy języka i kultury polskiej” 2021 NAWA

Zmiana postępowania rekrutacyjnego w programie Letnie kursy NAWA 2021.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) informuje, że w roku 2021 program „Letnie kursy języka i kultury polskiej” zmienił nazwę na „Letnie kursy NAWA” i został przekształcony w program instytucjonalny, co dla potencjalnych uczestników kursu oznacza nową formułę postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z nowymi założeniami, rekrutację uczestników będą prowadziły jednostki akredytowane przez NAWA.
Lista uczelni realizujących Kursy letnie 2021 pojawi się na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-nawa w kwietniu 2021 r. Następnie uczelnie opublikują programy kursów i zasady rekrutacji na swoich stronach internetowych.

Kandydaci do Programu muszą spełniać następujące wymagania:
1. posiadają statusu studenta lub lektora zagranicznej uczelni,
2. nie mają polskiego obywatelstwa – dotyczy to również sytuacji, gdy polskie obywatelstwo jest drugim lub kolejnym,
3. nie studiowali w Polsce w roku akademickim 2020/2021.
Uczelnie będą miały prawo rozszerzyć powyższe wymagania – np. o zapisy dotyczące posiadania ubezpieczenia zdrowotnego  czy ukończenia 18 roku życia.

Do obowiązków uczestników kursu będzie należało:
1. sfinansowanie we własnym zakresie kosztów podróży – do miejsca odbywania Kursu i z powrotem,
2. nie mniejsza niż 75% frekwencja na zajęciach obowiązkowych w ramach Kursu,
3. udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie Kursu i po jego zakończeniu, w tym wypełnienie ankiety on-line, do której dostęp zostanie przekazany przed zakończeniem Kursu,
4. udział w prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki badaniach ewaluacyjnych na zasadach określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
5. współdziałanie z organizatorem Kursu i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów Kursu,
6. dbałość o miejsce zakwaterowania, miejsca odbywania zajęć i o powierzone materiały dydaktyczne.
Kursy odbywają się w lipcu i sierpniu i trwają 3 lub 4 tygodnie.
Udział w Kursie i wszystkich związanych z nim aktywnościach (a także zakwaterowanie i wyżywienie) jest dla uczestników Kursu bezpłatny.

Również kurs dla lektorów-cudzoziemców zachowa swoją dotychczasową formę:
Letni kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców przeznaczony jest dla cudzoziemców, którzy prowadzą lektoraty z języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich.
Kurs odbywa się zwykle w sierpniu i trwa 3 tygodnie.

Szczegóły: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-nawa

W przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemiologicznego planowana jest realizacja kursów w formie zdalnej.

Zapraszamy!

 

 

Scheduled Aktualności