30.01.2024 - 20.03.2024 Aktualności

REGULAMIN POLISH HERITAGE DAYS 2024

(DNI POLSKIEGO DZIEDZICTWA 2024)

Celem projektu jest świętowanie i promowanie przez zamieszkałych w Japonii Polaków, Japończyków, a także inne narodowości, polskiej kultury, dziedzictwa przeszłych pokoleń oraz polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Japonii. To także okazja do świętowania w szerszej społeczności Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi RP przypadających na dzień 2 maja oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Skierowany do szerokiego grona odbiorców program dotacyjny „Polish Heritage Days” (PHD) wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, mające na celu godne celebrowanie polskiego dziedzictwa.

 

1

DEFINICJE

 Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Instytut – Instytut Polski w Tokio;
 2. Dyrektor – Dyrektor Instytutu Polskiego w Tokio;
 3. PHD – Polish Heritage Days;
 4. wnioskodawca – podmiot składający wniosek o dofinansowanie zadania w ramach projektu PHD;
 5. beneficjent – wnioskodawca, który uzyskał dofinansowanie w ramach projektu na realizację zadania;
 6. zadanie – działanie będące przedmiotem wniosku;
 7. wniosek – wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Instytutu, wypełniany i wysyłany przez wnioskodawcę;
 8. błędy formalne – wady wniosku wynikające z niedostosowania zadania do wymagań związanych z zakresem projektu, które uniemożliwiają udzielenie dofinansowania dla zadania w ramach projektu i których wnioskodawca nie może poprawić po terminie zamknięcia naboru do projektu;

 

2

CEL

Celem strategicznym projektu jest promowanie Polski, polskiej kultury oraz polskiego dziedzictwa w Japonii. Projekt wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

 1. promocji polskiego dziedzictwa w Japonii;
 2. wzmacniania dobrego wizerunku Polski w Japonii;
 3. zaangażowania japońskich władz lokalnych czy instytucji w wydarzenia organizowane w ramach PHD.

 

3

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty przyczyniające się do popularyzacji wiedzy na temat polskiej kultury, dziedzictwa przeszłych pokoleń oraz polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Japonii.

 

4

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

 1. W ramach projektu zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń organizowanych w maju 2024 r., promujących polską historię, kulturę i dziedzictwo oraz pozytywny wizerunek Polski i Polaków mieszkających w Japonii.
 2. Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niegospodarczym, w ramach których beneficjenci nie uzyskują przychodów z realizacji zadania.
 3. Rodzaje kwalifikujących się zadań:
 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), w tym wydarzenia tego typu organizowane online;
 • wystawy wraz z katalogami, wystawy wirtualne;
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty;
 • gry terenowe, wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, pikniki;
 • konkursy;
 • konferencje i spotkania;
 • zawody i imprezy sportowe oraz imprezy rekreacyjne z elementami artystycznymi.
 1. Z możliwości dofinansowania wyłączone są:
 • zakup środków trwałych;
 • wydawanie czasopism;
 • zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, cyfryzacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów (za wyjątkiem katalogów do wystaw);
 • zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych (za wyjątkiem dokumentacji wydarzeń w ramach projektów oraz warsztatów filmowych);
 • staże i stypendia naukowe;
 • projekty ściśle badawcze;
 • zadania polegające na cyfryzacji zasobów;
 • organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych;
 • tworzenie aplikacji mobilnych i oprogramowania.

 

5

WYMAGANIA FORMALNE I FINANSOWE DLA ZADANIA

 1. Realizacja zadania odbywa się na terenie Japonii.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się w okresie od 1.05.2024 r. do 31.05.2024 r.
 3. Jako kwalifikowane uznane zostaną wyłącznie koszty poniesione (opłacone) w okresie od dnia podjęcia przez Dyrektora decyzji o przyznaniu dofinansowania zadania do 31 maja 2024 r.
 4. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w projekcie.
 5. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie:
 • wydatków inwestycyjnych;
 • zakupu środków trwałych.
 1. Wszystkie koszty związane z realizacją zadania muszą być poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w ust. 2, tj. w trakcie realizacji zadania.
 2. Zadanie uznaje się za wykonane z chwilą potwierdzenia przez Instytut jego prawidłowej realizacji w formie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Przyznane dofinansowanie przekazywane jest po podpisaniu protokołu odbioru, wystawieniu rachunku lub faktury, na nr konta wnioskodawcy lub w gotówce.
 4. Wnioskodawca zobowiązuje się do umieszczenia logo Instytutu oraz logo PHD na wszystkich materiałach promocyjnych związanych z przedsięwzięciem. Przed publikacją projekty materiałów muszą zostać zaakceptowane przez Instytut. Logotypów można używać tylko i wyłącznie według ustalonych zasad (księga znaku) oraz po akceptacji przez Instytut.

 

6

TERMIN I TRYB NABORU WNIOSKÓW

 1. W ramach projektu PHD przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie od 1 lutego do 20 marca 2024 r.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Wnioski należy składać w terminie określonym w ust. 1 na adres:

Polish Institute in Tokyo

 

Embassy of the Republic of Poland

2-13-5 Mita, Meguro-ku

Tokyo 153-0062

 

lub na adres mailowy: tokio@instytutpolski.pl

 

7

DECYZJA

 1. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia oraz nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Decyzja o przyznaniu dofinansowania może być w każdym czasie cofnięta w wypadku, gdy wnioskodawca narusza postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności postanowienia §4 i §5 niniejszego regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

from to
Scheduled Aktualności