Muzeum Historii Polski w Warszawie (MHP) przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Muzeum działa aktywnie na polu kształtowania międzynarodowego wizerunku Polski, prezentując zagranicznym odbiorcom w interesujący oraz zrozumiały sposób polskie dzieje oraz kulturę. Z tego powodu uczestniczy w dialogu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem narodów sąsiedzkich. Instytucja pełni swoją misję w sposób otwarty, promując możliwie najszerszą dostępność dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych w celu wykorzystania ich cyfrowego potencjału. MHP jest organizatorem plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych. https://muzhp.pl/pl

Muzeum Narodowe w Warszawie gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury polskiej oraz zagranicznej w zakresie historii sztuki, archeologii, historii, numizmatyki.  MNW prowadzi prężną działalność wystawienniczą. Organizuje zagraniczne wyjazdy studyjne związane w szczególności z badaniami naukowymi oraz przygotowywaniem wystaw z partnerami zagranicznymi. W zakresie wypożyczeń, organizacji wystaw, publikacji i projektów naukowych Muzeum współpracowało z wieloma muzeami, galeriami i instytutami w Polsce i na świecie. Prowadzi stałą współpracuję z ICOM oraz z CODART – światową organizacją kustoszy i kuratorów sztuki niderlandzkiej, flamandzkiej, holenderskiej, belgijskiej z siedzibą w Amsterdamie. Przykładem międzynarodowej działalności jest zorganizowanie wraz oddziałem Musée du Louvre czyli Louvre-Lens wystawy Polska. Siła obrazuhttps://www.mnw.art.pl

Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK) jest najstarszym muzeum w Polsce. Realizuje swoją misję świadczenia o wartościach narodowych i ogólnoludzkich poprzez upowszechnianie sztuki światowej i polskiej, zwłaszcza ośrodka krakowskiego. Muzeum angażuje się w projekty digitalizacyjne, edukacyjne oraz naukowo-badawcze. Jako pierwsze muzeum w Polsce otrzymało status jednostki naukowej w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej. Jednym z międzynarodowych projektów instytucji jest projekt Kultura ponad granicami w ramach którego zrealizowano program Akademia Zarządzania Instytucją Kultury pozwalający na stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi i gruzińskimi instytucjami kultury mającej na celu dzielenie się wiedzą w zakresie wypracowanych standardów, rozwiązań w strategicznych obszarach aktywności muzealnej, zarządzania procesami muzealnymi oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.   https://mnk.pl/

Muzeum Narodowe w Kielcach (MNKi) realizuje swoją misję poprzez m.in. dbałość o powierzone dziedzictwo kulturowe, unikatowość i atrakcyjność wystaw, działań artystycznych, edukację oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej. Muzeum posiada jedną z najobszerniejszych kolekcji staropolskiego portretu, największy w Polsce zbiór obrazów Szermentowskiego i ceramiki ćmielowskiej oraz unikatową płytę gramofonową z nagranym głosem Żeromskiego. Instytucja stała się organizatorem pierwszej w Polsce interdyscyplinarnej konferencji poświęconej zagadnieniu muzeoterapii. Przykładem współpracy międzynarodowej jest wystawa planszowa poświęcona Nobliście przygotowana w ramach obchodów Roku Sienkiewicza. https://mnki.pl/

Muzeum Narodowe w Poznaniu (MNP) gromadzi i trwale ochrania dobra kulturalne dziedzictwa wieków i pokoleń, wiedzy, trudu i pasji. Upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki oraz kultury, kształtując wrażliwość poznawczą i estetyczną. Instytucja współorganizuje wystawy w kraju i za granicą. Muzeum przyznaje Nagrodę im. Jana Lenicy wybitnym grafikom z całego świata, o ukształtowanej w pełni osobowości artystycznej, reprezentującym podobną postawę, jaka cechowała Lenicę, czyli wykraczającym poza wąsko rozumiane ramy zawodu grafika użytkowego. https://mnp.art.pl/

Muzeum Narodowe we Wrocławiu (MNWr) ma za zadanie gromadzić zabytki oraz materiały ikonograficzne, fotograficzne i dokumentacyjne dotyczące sztuki Śląska, sztuki polskiej oraz dawnych Kresów Południowo-Wschodnich, sztuki europejskiej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, rzemiosła artystycznego, kultury technicznej i etnografii. Instytucja jest właścicielem jednej z największych w kraju kolekcji polskiej sztuki współczesnej, której historia sięga lat 60. XX w. Eksponaty obejmują wszystkie dyscypliny artystyczne, począwszy od malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki i fotografii aż po projekty konceptualne, dokumentacje happeningów oraz sztukę wideo. Instytucja była współorganizatorem międzynarodowego projektu Ganymed goes Europe łączącego w sobie trzy dziedziny sztuki: malarstwo, literaturę oraz teatr. https://mnwr.pl/

Muzeum Narodowe w Gdańsku (MNG)  gromadzi zabytki, materiały ikonograficzne, fotograficzne i dokumentacyjne dotyczące sztuki polskiej i zagranicznej dawnej, współczesnej i nowoczesnej, etnografii Pomorza oraz kultur europejskich i pozaeuropejskich. Perłą muzealnej kolekcji jest Sąd Ostateczny, arcydzieło renesansu niderlandzkiego namalowane przez Hansa Memlinga. Instytucja bierze czynny udział w międzynarodowych projektach badawczych, konserwatorskich, digitalizacyjnych oraz edukacyjnych. W ramach współpracy międzynarodowej zostały zorganizowane m.in. warsztaty dla artystów w Bagdadzie oraz projekt dokumentacji fotograficznej norweskich i islandzkich kościołów. http://www.mng.gda.pl/

Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS) swoją misję realizuje poprzez prezentację zbiorów w ramach stałych ekspozycji, organizowanie wystaw czasowych oraz różnorodnych wydarzeń artystycznych, konferencji naukowych, spotkań popularnonaukowych, a także działalność edukacyjną i wydawniczą. Będąc instytucją zaufania publicznego, jest depozytariuszem pamięci o przeszłości, ale również żywym centrum kultury – miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych. Muzeum w duchu wielokulturowego, transgranicznego dialogu i współpracy buduje regionalną, narodową oraz europejską tożsamość Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców, czego przykładem jest międzynarodowy projekt Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłośćhttps://muzeum.szczecin.pl/

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce skupia się na ochronie i popularyzacji bogatej historii wydobycia soli w Polsce, postrzeganej jako trwałe dziedzictwo ludzkości. Muzeum realizuje swoje zadania poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury w zakresie dziejów dawnego warzelnictwa i górnictwa solnego oraz miast Wieliczki i Bochni, techniki górniczej, geologii złóż soli, sztuki i etnografii. Instytucja zarządza również, poza stałą, podziemną ekspozycją, średniowiecznym Zamkiem Żupnym – historyczną siedzibą zarządu kopalni. Kopalnia Soli w Wieliczce została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Prowadzi prężną działalność edukacyjną, badawczą i wystawienniczą. https://muzeum.wieliczka.pl/

Muzeum Zamkowe w Malborku ma za zadanie zachować substancję zabytkową malborskiego zespołu zamkowego, ważnego elementu dziedzictwa kulturowego oraz podległych mu zamków w Kwidzynie i Sztumie. Do najcenniejszych kolekcji Muzeum Zamkowego należą zbiory artystycznych wyrobów z bursztynu, średniowiecznych elementów architektonicznych, rzeźby średniowiecznej oraz dawnej broni i uzbrojenia. Zamek Malbork jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Muzeum jest członkiem Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich. Instytucja realizuje międzynarodowe przedsięwzięcia edukacyjne dla młodzieży oraz uczestniczy w międzynarodowych programach współpracy, np. w interdyscyplinarnym programie badawczym Ekologia Krucjathttp://www.zamek.malbork.pl/

Muzeum-Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim, w którym wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane z codziennym życiem łańcuckiej rezydencji. Muzeum realizuje szereg przedsięwzięć związanych z badaniami, cyfrową inwentaryzacją, ochroną i popularyzacją zagrożonych dóbr kultury narodowej w kraju i za granicą, m.in. współpracuje z placówkami muzealnymi oraz naukowymi na Ukrainie. Ponadto w przestrzeniach Zamku oraz parku corocznie odbywa się słynny Muzyczny Festiwal w Łańcucie, w którym udział biorą wybitni artyści z całego świata. https://www.zamek-lancut.pl/pl/

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie tworzą klasycystyczne zabytki i dawne ogrody. Głównym zadaniem Muzeum jest ukazanie historii i kultury polskiej, podkreślając jej związki z historią i kulturą światową oraz upowszechnianie wiedzy o dziejach Łazienek Królewskich, w szczególności o kolekcji sztuki króla Stanisława Augusta. Instytucja jest organizatorem międzynarodowego projektu Ogrody Światła, którego celem jest promocja wyjątkowych ogrodów historycznych oraz muzeów z całego świata. Ponadto realizuje we współpracy z międzynarodowymi partnerami projekty w przestrzeni parku i ogrodów historycznych. Prowadzi wieloletni projekt wystawienniczy Wystawa jednego obrazu pozwalający na zaprezentowanie wybitnych dzieł z kolekcji światowych. https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie opiekuje się świadectwami pamięci o królu Janie III Sobieskim oraz Stanisławie Kostce Potockim. Udostępniając je publiczności, upowszechnia wiedzę o czasach obu patronów i kultywuje wartości tradycji staropolskiej, kształtuje postawy obywatelskiej i patriotycznej odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe kulturowe i przyrodnicze. We współpracy z ICOM aktywnie uczestniczy w tworzeniu procedur bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego i promuje odpowiedzialność instytucji kultury za otoczenie społeczne i pejzaż. Muzeum wspiera dyplomację kulturalną, organizując wystawy i seminaria poświęcone historii i kulturze staropolskiej, publikując książki naukowe oraz popularnonaukowe w językach obcych, a także poprzez program rekonstrukcji historycznej, w tym kulinarnej, który jest wykorzystywany przez polskie placówki dyplomatyczne i kulturalne za granicą. https://www.wilanow-palac.pl/

Zamek Królewski w Warszawie jest dawną rezydencją królów i siedzibą Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Gromadzi jedną z najcenniejszych kolekcji dzieł sztuki w Polsce, z obrazami m.in. Rembrandta, Canaletta, Bacciarellego i Matejki. Bogato urządzone wnętrza przenoszą gości w czasy Jagiellonów, Wazów, Sasów i króla Stanisława Augusta. Instytucja realizuje międzynarodowe projekty muzealne. Zajmuje się m.in. organizacją wyjazdów studyjnych oraz wykładów połączonych z wydarzeniem Przy królewskim stole – degustacją historycznych potraw. https://www.zamek-krolewski.pl/

Zamek Królewski na Wawelu usytuowany w Krakowie, dawnej stolicy Polski, jest wielowiekową siedzibą królów i symbolem polskiej państwowości. W swoich zbiorach posiada cenny zespół obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, wyrobów złotniczych, militariów, porcelany i mebli. W komnatach eksponowane są arrasy z kolekcji króla Zygmunta Augusta oraz wspaniałe renesansowe malowidła włoskie z kolekcji Lanckorońskich. Muzeum udostępnia zbiory w kilku stałych ekspozycjach zamkowych oraz ekspozycje plenerowe. Zamek prowadzi prężną działalność wystawienniczą, edukacyjną i konserwatorską. Instytucja w ramach wieloletniego, międzynarodowego programu zajmuje się badaniami i odtwarzaniem wspólnego dziedzictwa kulturowego kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. https://wawel.krakow.pl/

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie (NMT) to największa placówka muzealnictwa technicznego w Polsce. Celem działalności NMT jest zachowanie dla przyszłych pokoleń świadectw materialnych dokumentujących rozwój polskiej techniki, sięgając aż do początków państwa polskiego. Instytucja stara się wiernie i bezstronnie opisywać towarzyszące postępowi technicznemu wydarzenia oraz prezentować współczesnym dorobek i drogi przemian polskiej myśli technicznej. Wśród cennych eksponatów, dokumentacji fotograficznej oraz planów konstrukcyjnych wielu maszyn i urządzeń można znaleźć maszynę szyfrującą Enigma oraz Cadillac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Muzeum jest organizatorem warsztatów Spotkania z historią technikihttp://nmt.waw.pl/

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu zajmuje się problematyką Piastów Śląskich i tradycjami piastowskimi na historycznym obszarze Ziemi Śląskiej oraz gromadzeniem obiektów związanych z przeszłością miasta i Ziemi Brzeskiej. Prowadzi działalność wystawienniczą. Jednocześnie organizuje zajęcia edukacyjne oraz warsztatowe adresowane do dzieci, młodzieży studentów oraz seniorów. Warsztaty służą zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy na temat dziejów miasta, piastowskiej przeszłości Śląska, źródeł historycznych, interpretacji dzieł sztuki gotyckiej, renesansowej i barokowej oraz bliższemu zapoznaniu się z kolekcją muzealną. http://zamek.brzeg.pl/

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego prezentuje największą w Polsce kolekcję portretów trumiennych, tablic inskrypcyjnych i herbowych z XVII i XVIII w. Głównym zadaniem instytucji jest gromadzenie i badanie zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych związanych z techniką, sztuką oraz archeologią Ziemi Międzyrzeckiej oraz dawnego pogranicza wielkopolsko-brandenbursko-śląskiego i charakterystycznego dla niego staropolskiego obrządku pogrzebowego. Muzeum jest organizatorem międzynarodowych warsztatów w ramach projektu Comenius poświęconych wielokulturowości pogranicza wielkopolsko-śląsko-brandenburskiego. http://www.muzeum-miedzyrzecz.pl/

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (NMM) zajmuje się gromadzeniem, konserwacją, digitalizacją zabytków związanych z żeglugą, szkutnictwem, okrętownictwem, malarstwem marynistycznym, rybołówstwem oraz upowszechnia wiedzę o morskiej historii Polski. Prowadzi działania naukowe w dziedzinie archeologii morskiej, konserwacji, cyfrowej dokumentacji i rekonstrukcji zabytków. NMM uczestniczy w pracach Komitetu ds. Dziedzictwa Kulturowego Regionu Bałtyku (Baltic Region Heritage Committee). Instytucja aktywnie współpracuje z muzeami morskimi innych państw nadbałtyckich. Realizuje międzynarodowe projekty – Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management (BALCTICRIM) skupiający się na planie zagospodarowania przestrzennego Morza Bałtyckiego czy Navis I oraz Navis II mające na celu opracowanie bazy danych o zabytkach dawnego szkutnictwa i portów wczesnośredniowiecznych. https://www.nmm.pl/

Muzeum Sztuki w Łodzi (MSL) koncentruje się na prezentowaniu w różnorodnych kontekstach dzieł zgromadzonych w kolekcji, a także promowaniu progresywnych zjawisk artystycznych i wzmacnianiu roli sztuki jako istotnego elementu życia społecznego. Głowna misja instytucji jest realizowana poprzez gromadzenie, konserwację i opracowywanie zbiorów, a także poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych oraz szeroko rozumianą działalność naukową, edukacyjną i popularyzatorską. Przez wzgląd na ścisły związek łączący historię Muzeum z historią awangardy, w jego działalności szczególny nacisk kładzie się na promocję progresywnych zjawisk artystycznych oraz na współpracę z ich twórcami. W ramach międzynarodowej współpracy zrealizowało projekt Kreatywne archiwa: Łódź – Londyn mający na celu włączenie się w dyskurs na temat nowoczesnych metod udostępniania archiwów oraz dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie archiwizowania i digitalizacji artefaktów towarzyszących tworzeniu sztuki. https://msl.org.pl/

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prowadzi badania nad sztuką najnowszą i gromadzi kolekcję dzieł sztuki. Budowana przez Muzeum kolekcja sztuki współczesnej jest zapisem dynamicznych zjawisk i procesów, zachodzących lokalnie i globalnie. Tworzy przestrzeń spotkań, wzajemnej inspiracji i refleksji, wychodzących poza obszar sztuki, lecz zawsze znajdujących w niej swoje źródło. Działalność oparta jest na organizacji wystaw, publikacji, programów edukacyjnych i badawczych. Instytucja znalazła się w gronie członków L’Internationale – federacji instytucji zajmujących się sztuką nowoczesną i współczesną. W ramach tego przedsięwzięcia współpracuje ze zrzeszonymi muzeami i innymi europejskimi instytucjami. https://artmuseum.pl/pl

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ma za zadanie upowszechniać wiedzę o sztuce współczesnej jako istotnym elemencie życia kulturalnego i społecznego. Galeria jest organizatorem licznych wystaw czasowych. W jej ponad stuletnich wnętrzach pokazywane były dzieła wybitnych artystów polskich i zagranicznych, m.in. Marlene Dumas, Zbigniewa Libery, Tadeusza Kantora, Yayoi Kusamy, Wilhelma Sasnala. Zadaniem Zachęty jest opieka merytoryczna i organizacja ekspozycji w Pawilonie Polskim w Wenecji na Biennale Sztuki i Biennale Architektury — jednych z najważniejszych festiwali sztuki na świecie. Galeria prowadzi też działalność edukacyjną kierowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do widzów dorosłych, publikuje książki o sztuce współczesnej, gromadzi informacje na temat polskiego życia artystycznego po 1945 roku. https://zacheta.art.pl/pl

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku swoją misję realizuje poprzez ukazanie postaci Marszałka oraz upowszechnianie wyznawanych przez niego wartości – dumy narodowej, postawy patriotycznej, poświęcenia w pracy dla kraju, szacunku dla tradycji. Instytucja stworzyła Młodzieżową Radę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – pierwsze w Polsce ciało doradcze muzeum składające się z młodzieży, które umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom młodych odbiorców w instytucjach kultury oraz pozwalające młodzieży na tworzenie własnych projektów w oparciu o zasoby Muzeum. Instytucja organizuje Dialog Dwóch Kultur, coroczną konferencję naukową odbywającą się w Krzemieńcu na Ukrainie. Z okazji 150 urodzin Marszałka, Muzeum przygotowało wystawę Mąż stanu Polski i Europy prezentowaną za granicą. https://muzeumpilsudski.pl/

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o osobie Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego. Muzeum dysponuje opowieściami tych niezwykłych postaci o swoim dzieciństwie, rodzinach, powołaniu i drodze w Kościele. Dzięki zaprezentowanym cytatom oraz filmom nie są tylko hierarchami Kościoła, ale też stają się żywymi nauczycielami. Ich postawy wobec rodzinnych tragedii, których obaj doświadczyli, reakcje na trudne historyczne wydarzenia i stosunek wobec prześladowców mogą się okazać inspirujące w swojej uniwersalności. Muzeum nawiązało współpracę z muzeami i ośrodkami badawczymi we Włoszech oraz współorganizuje międzynarodowe wizyty studyjne. https://mt514.pl/

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  gromadzi i udostępniania zbiory dotyczące historii II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem miejsca jej początku na ziemiach polskich. Muzeum zajmuje się działalnością wystawienniczą, popularyzatorską, edukacyjną i wydawnicząCelem Instytucji jest kształtowanie narracji historycznej, dzięki której II wojna światowa zostaje przedstawiona w nowoczesny sposób z perspektywy doświadczenia Polaków i Polski z uwzględnieniem ówczesnej wielkiej polityki, a przede wszystkim postaw ludzi względem wojennej rzeczywistości i koszmaru okupacji Polski przez dwa totalitarne reżimy. Muzeum zajmuje się również wojennymi losami innych narodów zaangażowanych w ten największy konflikt zbrojny XX wieku. Prowadzi projekty wystawiennicze, edukacyjne i kulturalne o zasięgu międzynarodowym, do których można zaliczyć wystawę Milion zza oceanu, międzynarodową konferencję World Battlefield Museums Forum oraz zagraniczne wyjazdy dzieci i młodzieży Zmieniając perspektywęhttps://muzeum1939.pl/

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej swoją misję realizuje poprzez ukazanie bohaterskich postaw Polaków, którzy w czasie okupacji niemieckiej pomagali Żydom, ryzykując życie swoje i swoich rodzin. Ponadto przedstawia polsko-żydowskie relacje w czasach Holokaustu oraz upowszechnia wiedzę o losach Rodziny Ulmów z Markowej. Jest to pierwsza w Polsce placówka muzealna zajmująca się tematyką ratowania ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich podczas Zagłady. Muzeum jest organizatorem międzynarodowych wizyt studyjnych, a także zajmuje się tworzeniem wystaw mobilnych poświęconych zagadnieniu Polaków ratujących Żydów w czasie Zagłady, tragedii Holokaustu oraz relacjom polsko-żydowskim. https://muzeumulmow.pl/pl/

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ma za zadanie gromadzić zbiory, w zakres których wchodzą ruchome pozostałości po KL Auschwitz oraz związane z nim archiwalia, zabezpieczać części terenów dawnego KL Auschwitz oraz upowszechniać historię KL Auschwitz przyszłym pokoleniom. Teren byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. W Muzeum działa Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH), które współpracuje z wieloma instytucjami z całego świata. Instytucja realizuje międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne projekty związane z edukacją, upamiętnianiem, badaniami naukowymi czy kwerendami archiwalnymi. Przykładem szerokiej działalności instytucji jest Międzynarodowa Akademia Letnia, w której biorą udział nauczyciele i edukatorzy z całego świata.  http://www.auschwitz.org/

Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie jest jedynym muzeum martyrologicznym na świecie powstałym jeszcze w okresie trwania II wojny światowej. Sprawuje opiekę nad materialnymi pozostałościami trzech niemieckich miejsc zbrodni – obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. W swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwijanie w teorii i praktyce edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie. Działalność edukacyjna Muzeum bazuje na aktywnym poznawaniu i uczeniu się historii wpisanej w realne miejsce. Obejmuje ona opracowywanie specjalistycznych programów spotkań i warsztatów, organizowanie warsztatów historycznych dla młodzieży, pobytów studyjnych dla dorosłych oraz realizowanie międzynarodowych projektów edukacyjno-historycznych. Przykładem międzynarodowej działalności jest współpraca instytucji ze Szkołami Bethel im. Friedericha von Bodelschwingha z Bielefeldhttp://www.majdanek.eu/pl

Muzeum Stutthof w Sztutowie zlokalizowane jest na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Pokolenia pracowników Muzeum stały się strażnikiem pamięci o zbrodni i cierpieniu tysięcy ofiar. W trosce o zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego realizowana jest działalność edukacyjna, popularyzatorska, wystawiennicza, naukowa i dokumentacyjna. W ramach programu Losy Polaków w niemieckich obozach koncentracyjnych na zachodzie Europy instytucja gromadzi dokumenty i inne pamiątki związane z tragicznymi losami naszych Rodaków w niemieckich obozach koncentracyjnych na zachodzie Europy. Muzeum jest również organizatorem cyklicznych konferencji oraz spotkań muzealników z kraju i z zagranicy – Forum Pamięcihttp://stutthof.org/

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin to instytucja ukazująca wielowiekową historię dziejów polskich Żydów. Główną misją Muzeum jest przywracanie oraz ochrona pamięci historii Żydów polskich, służenie ideom otwartości, tolerancji, prawdy przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Prowadzi prężną działalność wystawienniczą i edukacyjną. W związku z wielokierunkową współpracą z zagranicą, instytucja zrealizowała m.in. wystawę czasową Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady, która została przetłumaczona na dziesięć języków. Jednym z programów MHŻ jest Global Education Outreach Program (GEOP) w ramach którego odbywają się międzynarodowe warsztaty naukowe, konferencje, wykłady i seminaria. https://polin.pl/pl