Agnieszka Bolecka 
Diensthoofd
bruksela@instytutpolski.pl
Tel. : +32 (0) 2 554 06 90

Katarzyna Krause
Adjunct-Diensthoofd
bruksela@instytutpolski.pl
Tel. : +32 (0) 2 554 06 90

Natalia Dyjak-Urbanik 
Diensthoofd assistent
natalia.dyjak@instytutpolski.pl 
Tel. : +32 (0) 2 554 06 90

Maria Winiarska
Projecten Podiumkunsten
maria.winiarska@instytutpolski.pl 
Tel. : + 32 (0) 2 554 06 92

Krystyna Połtowicz
Projecten Beeldende Kunst, Openbare en Culturele Diplomatie Projecten
krystyna.poltowicz@instytutpolski.pl
Tel. : + 32 (0) 2 554 06 95

Kaja Strzelka
Pers en Communicatie, Film, Openbare en Culturele Diplomatie Projecten
kaja.strzelka@instytutpolski.pl
Tel. : + 32 (0) 2 554 06 91

Aleksander Czyżowicz
Inspecteur voor administratieve en financiële zaken
aleksander.czyzowicz@msz.gov.pl
Tel. : +32 (0) 2 554 06 98 

Radosław Głowacki
Administratief en technische diensten
radoslaw.glowacki@msz.gov.pl
Tel. : +32 (0) 493 89 98 94