Egzamin z języka polskiego jako obcego

Cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą może uzyskać certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego po zdaniu egzaminu z języka polskiego jako obcego.

Certyfikat znajomości języka polskiego wydawany jest przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Poświadcza on znajomość języka polskiego jako obcego na jednym z następujących poziomów biegłości językowej:

  1. A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,
  2. A1, A2, B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje nt. egzaminów z języka polskiego jako obcego oraz certyfikatów znajdują się na oficjalnej stronie Komisji.

W ChRL do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego uprawniony jest Pekiński Uniwersytet Języków Obcych. Ogłoszenia dot. egzaminów znajdują się na stronie Instytutu Języków i Kultur Europejskich PUJO.

Zwolnienie z egzaminu

Osoba będąca absolwentem szkoły wyższej, która ukończyła studia w języku polskim, albo szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej, która posiada świadectwo dojrzałości, działających w polskim systemie edukacji, może otrzymać certyfikat bez konieczności zdawania egzaminu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w zakładce „Wydawanie certyfikatu bez egzaminu”.