Instytut Adama Mickiewicza (IAM) specjalizuje się w promocji polskiej kultury za granicą poprzez inicjowanie wymiany międzynarodowej pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami kultury, koprodukcję wydarzeń artystycznych, organizację wizyt studyjnych oraz zapewnienie obecności polskich artystów w obiegu międzynarodowym. Do realizacji celów Instytut wykorzystuje różnorodne narzędzia, prowadząc działania offline (wystawy, spektakle, pokazy filmowe, koncerty, obecność na festiwalach) oraz online. Dzięki współpracy z prestiżowymi instytucjami zagranicznymi, poprzez realizowane projekty, Instytutowi udało się dotrzeć do 60 mln zagranicznych odbiorców na 6 kontynentach i w 70 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Węgrzech, Czechach, a także w Chinach, Japonii i Korei. https://iam.pl/pl  https://iam.pl/en

Portal Culture.pl stworzony i prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza to codziennie aktualizowany serwis informujący o polskiej kulturze. Obok informacji o wydarzeniach organizowanych w Polsce i na świecie znaleźć na nim można liczne sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy i informacje o instytucjach kultury. Portal prowadzony jest w językach polskim, angielskim i rosyjskim i rozszerzany o artykuły w językach azjatyckich: chińskim, japońskim oraz koreańskim. (PL: https://culture.pl/pl EN: https://culture.pl/en RUS: https://culture.pl/ru JAP: https://culture.pl/jp/topic/asia KOR: https://culture.pl/kr/topic/asia CHN: https://culture.pl/zht/topic/asia)

 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (MCK) w swojej działalności odnosi się do historii, historii sztuki i architektury, fenomenu pamięci, ochrony dziedzictwa kulturowego i wszelkich aspektów związanych z zarządzaniem nim. Dzięki wkładowi w międzynarodową debatę na temat dziedzictwa i jego roli we współczesnym świecie oraz za sprawą rozwijanych kontaktów, MCK realizuje misję na rzecz ugruntowania pozycji Polski jako ważnego podmiotu wspólnoty międzynarodowej (UNESCO, V4, proces barceloński, proces berliński) oraz istotnego partnera we współpracy kulturalnej i intelektualnej. MCK prowadzi prężną działalność wystawienniczą oraz organizuje międzynarodowe kursy letnie we współpracy z partnerami z Europy i USA. Realizuje program stypendialny Thesaurus Poloniae dedykowany zagranicznym naukowcom, prowadzącym badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Ponadto jest organizatorem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym Akademia Dziedzictwa. MCK prowadzi również szeroko zakrojoną działalność wydawniczą, czego przykładem jest m.in. polsko-angielski interdyscyplinarny kwartalnik Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność. Centrum jest również wydawcą popularnonaukowej encyklopedii internetowej Polski Petersburg (www.polskipetersburg.pl), a Biblioteka MCK została bogato wyposażona w literaturę naukową z zakresu dziedzictwa kulturowego. https://mck.krakow.pl/

 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC) jest największym centrum Chopinowskim na świecie, które w pełni i wszechstronnie promuje, chroni, bada oraz upowszechnia dziedzictwo Fryderyka Chopina. Wielostronna i różnorodna działalność Instytutu jest odpowiedzią na twórczość i losy kompozytora – bogate, niejednoznaczne, stające jako wyzwanie i zadanie przed kolejnymi pokoleniami zafascynowanych tą muzyką i postacią słuchaczy, wykonawców i naukowców. NIFC jest organizatorem jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz inicjatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Ponadto Instytut współpracuje z istniejącym na świecie konkursami chopinowskimi w ramach utworzonej platformy porozumienia i współpracy organizatorów konkursów –  Chopin Competitions Conference.   http://pl.chopin.nifc.pl/institute/

 

Instytut Książki (IK)  stawia za główny cel promocję polskiej literatury w świecie oraz popularyzację książek i czytelnictwa w kraju. W swoich działaniach na rynkach zagranicznych Instytut Książki informuje, zachęca i przekonuje: tłumaczy literatury polskiej – by tłumaczyli polskie książki, zagranicznych wydawców – by wydawali ich tłumaczenia, a organizatorów najciekawszych wydarzeń literackich – by włączali do swojego programu pisarzy z Polski. Instytucja prowadzi Program Translatorski © Poland, a także zajmuje się organizacją polskich stoisk na międzynarodowych targach książki. Instytut corocznie przyznaje nagrodę Transatlantyk wybitnemu popularyzatorowi literatury polskiej za granicą. https://instytutksiazki.pl/

 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) ma za zadanie digitalizować, gromadzić, restaurować, a także promować polskie dziedzictwo audiowizualne oraz upowszechniać najbardziej wartościowe przejawy kultury filmowej. Ponadto poprzez udostępnienie archiwów jest partnerem międzynarodowych projektów upowszechniających cyfrowe kolekcje archiwalne w różnych kontekstach. FINA posiada w swoich zbiorach całość zachowanego dorobku polskiej kinematografii, w tym unikatową kolekcję filmów przedwojennych. Instytut specjalizuje się w konserwacji i restauracji filmów oraz koprodukcji nowych materiałów audiowizualnych (filmów, audycji radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictw filmowych i muzycznych). Jako pierwsze archiwum filmowe w Europie, uruchomił pełną ścieżkę techniczną w technologii 4K. Dysponuje szerokim spektrum urządzeń i oprogramowania, dostosowanego do wszystkich formatów filmowych używanych w polskiej kinematografii profesjonalnej i amatorskiej. https://fina.gov.pl/

 

Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie (IMiT) wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji. Działa na rzecz rozwoju profesjonalnego środowiska muzycznego i tanecznego w Polsce poprzez organizowanie Konwencji Muzyki Polskiej i Kongresu Tańca, wydarzeń otwierających szerokie pole wymiany doświadczeń oraz pogłębionej autorefleksji obu środowisk. Jednocześnie jest organizatorem konferencji tematycznych, warsztatów i szkoleń adresowanych do profesjonalistów w dziedzinie tańca i muzyki. IMiT opracowuje specjalistyczne raporty i ekspertyzy oraz uczestniczy w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi. https://imit.org.pl/

 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (IT) zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Instytut wspiera publiczną debatę o współczesnym polskim teatrze, poszerza perspektywy towarzyszącej mu refleksji naukowej, prowadzi działalność badawczą i edukacyjną. Rozwija również swoje długofalowe i wielokierunkowe przedsięwzięcia w ramach platformy stałej międzynarodowej i ponadnarodowej współpracy badaczy oraz artystów zainteresowanych teatrem z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada najobszerniejsze w Polsce archiwum tematyczne gromadzące dokumentację współczesnego teatru. Prowadzi największy portal poświęcony w całości polskiemu teatrowi (www.eteatr.pl), polsko-angielskie pismo naukowe (www.polishtheatrejournal.com) oraz internetową encyklopedię polskiego teatru (www.encyklopediateatru.pl). https://www.instytut-teatralny.pl/

 

Muzeum Historii Polski w Warszawie (MHP) przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Muzeum działa aktywnie na polu kształtowania międzynarodowego wizerunku Polski, prezentując zagranicznym odbiorcom w interesujący oraz zrozumiały sposób polskie dzieje oraz kulturę. Z tego powodu uczestniczy w dialogu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem narodów sąsiedzkich. Instytucja pełni swoją misję w sposób otwarty, promując możliwie najszerszą dostępność dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych w celu wykorzystania ich cyfrowego potencjału. MHP jest organizatorem plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych. https://muzhp.pl/pl

 

Narodowe Centrum Kultury (NCK) inicjuje i prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju i promocji polskiej kultury. Prowadzi działalność edukacyjną, badawczą i szkoleniową. Zarządza ogólnokrajowymi programami dotacyjnymi, stypendialnymi i projektami kulturalnymi oraz galerią Kordegarda. NCK realizuje także wielkie, cykliczne przedsięwzięcia z udziałem twórców kultury, artystów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Przykładem działalności NCK jest Festiwal Wschód Kultury, którego celem jest współpraca kulturalna miast Polski wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz Festiwal Eufonie – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej oraz prezentujący muzykę różnych epok i stylów. https://www.nck.pl/

 

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAiU) ma za zadanie kształtować świadomość społeczną, promować kulturę architektoniczną i urbanistyczną oraz podejmować starania w kierunku zachowania narodowego dziedzictwa architektonicznego XX wieku. Ponadto NIAiU prowadzi działalność badawczą, wystawienniczą, edukacyjną oraz wydawniczą. Jedną z głównych misji Instytutu jest bieżąca współpraca z architektami, samorządami i użytkownikami przestrzeni publicznej w celu podniesienia jej jakości, znalezienia równowagi w jej rozwoju oraz porozumienia w procesie jej projektowania i planowania. https://niaiu.pl/

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) jest promotorem polskiego dziedzictwa zarówno w kraju jak i na świecie poprzez gromadzenie oraz upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego. Zajmuje się również wydawaniem ekspertyz i opinii dotyczących działań związanych z zabytkami oraz analizowaniem i monitorowaniem zagrożeń dla dziedzictwa. NID współpracuje z wieloma międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami (m.in. UNESCO) działającymi na rzecz zachowania narodowego dziedzictwa. Ponadto koordynuje realizację procesu uznania zabytku za Pomnik Historii oraz na terenie Polski największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólną inicjatywę Rady Europy i Unii Europejskiej mającą na celu promowanie zabytków. https://www.nid.pl/pl/

 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) specjalizuje się w gromadzeniu i upowszechnianiu wiedzy o muzeach, muzealiach oraz współtworzeniu standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów. Ponadto bierze udział w wyznaczaniu kierunków rozwoju w obszarze zarządzania polskimi muzeami oraz upowszechnianiu w Polsce najnowszych tendencji rozwojowych światowego muzealnictwa. Zajmuje się także promocją na arenie międzynarodowej najważniejszych polskich dokonań muzealnych. NIMOZ prowadzi działalność wydawniczą oraz szereg szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników muzeów. https://www.nimoz.pl/

 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA koncentruje swoją działalność na badaniu, ochronie oraz popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Realizowane projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim mają wpływ zarówno na zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jak i zwiększenie społecznej świadomości jego znaczenia jako istotnej części dziedzictwa europejskiego i światowego, a także elementu kształtującego tożsamość narodową. Przykładem współpracy międzynarodowej jest ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego Lwowa. https://polonika.pl/

 

Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) ma za zadanie upowszechniać wiedzę o polskiej kinematografii na świecie. Instytut realizuje współpracę międzynarodową w dziedzinie filmu, w szczególności zmierzającą do inicjowania koprodukcji oraz promowania przemysłu filmowego. Specjalizuje się w poszerzaniu dostępności polskich filmów za granicą oraz zwiększaniu rozpoznawalności polskich filmów na rynkach międzynarodowych poprzez organizację przeglądów, retrospektyw, pokazów specjalnych, konferencji czy wystaw. PISF przyznaje również stypendia zagraniczne mające na celu wsparcie twórców i profesjonalistów filmowych w wydarzeniach branżowych na świecie.  https://pisf.pl/

 

 

Filharmonia Narodowa ma za zadnie m.in. kultywować i rozwijać tradycję muzyki polskiej, ukazywać bogactwo światowej spuścizny muzycznej oraz krzewić współczesną twórczość muzyczną w kraju i za granicą. Instytucja realizuje swoje cele poprzez tworzenie zespołów orkiestry symfonicznej, chóru mieszanego
i zespołów kameralnych, a także organizację koncertów symfonicznych, kameralnych, chóralnych, solistycznych dla dzieci i młodzieży oraz inne formy promocji muzyki. Filharmonia realizuje również nagrania fonograficzne, radiowe, telewizyjne czy internetowe oraz współpracuje ze szkolnictwem artystycznym i prowadzi działalność pedagogiczną w zakresie szkolenia młodych talentów. Począwszy od 1995 roku Filharmonia Narodowa organizuje co 5 lat jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie w klasie fortepianu tj. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
http://filharmonia.pl/ 

 

Działalności Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach przyświeca nadrzędna idea inspirowania najzdolniejszych młodych muzyków do doskonalenia umiejętności i dążenia ku pełnej dojrzałości artystycznej. W spotkaniach, kursach mistrzowskich, warsztatach i koncertach biorą udział najbardziej utalentowani adepci sztuki wykonawczej oraz światowego formatu artyści i pedagodzy. Instytucja tętni życiem czemu sprzyjają walory samego kampusu (lokalizacja, architektura, infrastruktura, sala koncertowa) oraz urozmaicona oferta programowa instytucji. Jednym ze sztandarowych projektów Centrum jest Letnia Akademia Muzyki, program edukacyjny skierowany do studentów uczelni muzycznych, który od pierwszej edycji współorganizowany jest w partnerstwie z Scharoun Ensemble Berlin, oktetem złożonym z muzyków legendarnej Filharmonii Berlińskiej. https://www.penderecki-center.pl/

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia została utworzona w 1935 r. w Warszawie przez Grzegorza Fitelberga, który prowadził zespół aż do wybuchu II wojny światowej. W roku 1945 orkiestrę reaktywował w Katowicach Witold Rowicki. Prócz nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia zespół ma w swoim dorobku ponad 300 albumów. Wraz z NOSPR występowało wielu znakomitych dyrygentów i solistów. Orkiestra regularnie promuje polską muzykę na scenach koncertowych całego świata. W swojej historii NOSPR wystąpił w 52 krajach na 5 kontynentach. W 2014 r. otwarta została nowa siedziba orkiestry, mieszcząca m.in. salę koncertową na 1800 miejsc.  Dzięki współpracy z największymi światowymi wytwórniami, NOSPR znacząco przyczynił się do upowszechnienia muzyki polskich kompozytorów, w tym Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego. W 2019 r. NOSPR, został przyjęty do międzynarodowej organizacji European Concert Hall Organisation, skupiającej 21 najbardziej wpływowych instytucji kultury w Europie. https://nospr.org.pl/