14.05.2021 - 29.07.2021 Others

Polish Returns NAWA Programme

Please find the English version of the call for applications here under.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Polskie Powroty NAWA. Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie
 • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
 • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
 • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
 • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W programie finansowane są:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca
 • wynagrodzenie osoby zapraszającej
 • wynagrodzenie grupy projektowej
 • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego
 • przesiedlenie powracającego naukowca
 • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł.

Termin naboru wniosków: od 14 maja 2021 r. do 29 lipca 2021 r., do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Osobą do kontaktu w sprawach programu Polskie Powroty NAWA jest Pani Katarzyna Pietruszyńska, e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390-35-56

________________________________________________

The Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) has announced a call for proposals under the Polish Returns NAWA Programme. The aim of the Polish Returns NAWA Programme is to allow prominent Polish scientists to return to their country and take up employment at Polish higher education institutions, scientific units or research institutes. The Programme will create optimal conditions for returning scientists to conduct world-class scientific research or developmental work in Poland. Polish higher education institutions, scientific units and research institutes will acquire specialists with international experience and knowledge in the field of the newest research trends in their scientific discipline.

The Programme includes 2 tracks, depending on the stage of the returning scientist’s academic career:

Junior scientist
Experienced scientist.

The returning scientist may be a person who:

is a Polish citizen
holds a doctoral degree (for Junior scientist – obtained not earlier than 7 years before submitting the application)
has worked abroad as a scientist for the required period specified in the call text, and at that time has not lived nor worked in Poland
can demonstrate scientific achievements that are internationally recognized, and stand out in the context of a given discipline and career stage
managed the implementation of at least one research project selected in a national or international competition (for Experienced scientist).

The following shall be financed under the Programme:

remuneration for the returning scientist
remuneration for the inviting person
remuneration for the project group
adaptation of the workplace
relocation of the returning scientist
research component financed by the National Science Centre in Poland.

Under the Junior scientist track the projects may last from 24 to 36 months, with NAWA financing up to the amount of PLN 1,193,200. In the Experienced scientist track, projects from 36 to 48 months are possible with NAWA financing up to PLN 2,447,600. Additionally, in the case of basic research, one can apply for the NCN research component – a starting grant of up to PLN 200,000.

Call for proposals: 14 May 2021 till 29July 2021, 3:00:00 pm (local time for Warsaw).

Learn more about the conditions for application, timing, etc. https://nawa.gov.pl/en/scientists/polish-returns

Contact person: Ms Katarzyna Pietruszyńska, e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390-35-56

from to
Scheduled Others