Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van de abonnees van de nieuwsbrief van het Pools Instituut in Brussel

Deze informatie voldoet aan de verplichting van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking, in de zin van artikel 4, lid 7, van de AVG, is de minister van Buitenlandse Zaken met zetel in Polen te Warschau, Al. J. Ch. Szucha 23, en de persoon die de taken van de verantwoordelijke voor de verwerking uitvoert, is de directeur van het Pools Instituut in Brussel.
 2. Er is een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en in buitenlandse kantoren.
  Contactgegevens van de DPO:
  adres van de maatschappelijke zetel: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warschau.
  e-mailadres: iod@msz.gov.pl
 1. De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG – met toestemming van de betrokkene – om informatie over het programma en de activiteiten van het Pools Instituut in Brussel. De doorgifte van gegevens geschiedt op vrijwillige basis, maar is noodzakelijk om de nieuwsbrief te ontvangen.
 2. De gegevens worden beschermd door de voorschriften van AVG en kunnen niet ter beschikking worden gesteld aan derden die niet bevoegd zijn om toegang te krijgen tot de gegevens.
 3. De gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.
 4. Toegang tot de gegevens wordt alleen verleend aan geautoriseerde medewerkers van het Pools Instituut in Brussel.
 5. De gegevens worden verwerkt totdat de betrokkene zijn of haar toestemming voor verdere verwerking intrekt. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door gebruik te maken van de volgende middelen van het passende ontslagmechanisme dat in de voettekst van elke nieuwsbrief is opgenomen of door de desbetreffende informatie naar het adres te sturen brussel@instytutpolski.org
 6. De betrokkene heeft het recht om de verwerking van gegevens te controleren, zoals bepaald in de artikelen 15-20 van de AVG, met name het recht op toegang tot de inhoud van zijn gegevens en het recht om de verwerking te corrigeren, te verwijderen of te beperken.
 7. De gegevens worden niet automatisch verwerkt of geprofileerd.
 8. In geval van schending van de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens in verband met de verwerking van uw gegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het adres:
  Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens
  ul. Stawki 2
  00-193 Warschau