31.07.2020 - 30.09.2020 article, Evenements, Patrimoine & société

Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19

Nabór wniosków w programie « Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19 » skierowany jest do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID- 19 i jej konsekwencjami, w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk biomedycznych i o zdrowiu.

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskują do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

W ramach programu finansowane są działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

1) wynagrodzenie powracającego naukowca,

2) wynagrodzenia członków grupy projektowej,

3) koszty przesiedlenia powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,

4) opcjonalnie – adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej,

5) opcjonalnie – koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (komponent badawczy) finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Osoba do kontaktu:

dr Joanna Rutkowska
joanna.rutkowska@nawa.gov.pl
+ 48 22 390-35-83

de à
Planifié article >Evenements >Patrimoine & société