14.05.2021 - 29.07.2021 Autres

Programme ‘Polish Returns NAWA’

Veuillez trouver la version de l’appel à candidature en français ci-dessous.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Polskie Powroty NAWA. Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie
 • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
 • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
 • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
 • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W programie finansowane są:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca
 • wynagrodzenie osoby zapraszającej
 • wynagrodzenie grupy projektowej
 • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego
 • przesiedlenie powracającego naukowca
 • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł.

 Termin naboru wniosków: od 14 maja 2021 r. do 29 lipca 2021 r., do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Osobą do kontaktu w sprawach programu Polskie Powroty NAWA jest Pani Katarzyna Pietruszyńska, e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390-35-56

_____________________________________

L’Agence Nationale Polonaise pour les Echanges Académiques (NAWA) lance son appel aux candidatures dans le cadre du programme ‘Polish Returns NAWA’. Le but de ce programme est de permettre aux scientifiques polonais de revenir dans leur pays et de trouver un emploi dans les institutions polonaises d’études supérieures, des unités scientifiques ou des instituts de recherche. Le programme s’engage à créer des conditions optimales pour que le retour des scientifiques puissent conduire à des recherches de niveau international et à du travail de développement en Pologne.  Les institutions polonaises d’éducation supérieure, les unités scientifiques et les instituts de recherche bénéficieront du savoir de spécialistes avec une expérience internationale dans les domaines des recherches les plus récentes selon leurs disciplines scientifiques. 

Le programme comporte deux volets, suivant l’étape de carrière dans laquelle se situe le scientifique:

Scientifique junior
Scientifique expérimenté

Le scientifique est une personne qui: 

• est un citoyen polonais
• détient un doctorat (pour les scientifique junior – obtenu pas plus tôt qu’au cours des 7 dernières années avant la candidature)
• a travaillé à l’étranger en tant que scientifique et ce, pour la période requise dans l’appel à candidature et qui à ce moment, n’a pas habité, ni travaillé en Pologne 
• s’est illustré(e) dans l’aboutissement de recherches reconnues internationalement et qui se démarque dans le contexte d’une discipline donnée à un moment donné de sa carrière. 
•  s’est illustré dans l’implementation d’au moins un projet de recherche sélectionné dans le cadre d’un concours national ou international (pour les scientifiques expérimentés)

Seront financés par le programme: 

rémunération du scientifique
rémunération pour la personne invitant
rémunération pour le projet de groupe
• l’adaptation du lieu de travail
relocalisation du scientifique
• les composantes de recherches financés par le National Science Centre  de Pologne.

Le programme peut s’étendre de 24 à 36 mois pour les scientifiques juniors avec un montant allant jusqu’à PLN 1,193,200. Pour ce qui est des scientifiques expérimentés, le projet peut s’étendre de 36 à 48 mois avec un financement pouvant aller jusque PLN 2,447,600. De plus, dans le cas d’une recherche de base, il est possible de candidater pour une composante de recherche NCN avec une allocation pouvant aller jusque PLN 200,000.

Appel à candidatures: du 14 Mai 2021 au 29Juillet 2021, 3:00:00 pm (Heure locale de Varsovie).

Plus sur les conditions, etc. > https://nawa.gov.pl/en/scientists/polish-returns

Contact: Ms Katarzyna Pietruszyńska, e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390-35-56

from to
Scheduled Autres