17.02.2023 - 19.03.2023 Egyéb, Hírek, Program

Kopernikusz – a tudós, aki megállította a Napot és mozgásba hozta a Földet – rajpályázat

550 évvel ezelőtt, 1473. február 19-én született Kopernikusz (lengyelül Mikołaj Kopernik), a világtörténelem egyik legnagyobb hatású csillagásza, a lengyelországi mézeskalácsairól is híres Toruń városában.

A korán árván maradt jóeszű fiatalember tanulmányai kezdetén talán maga sem hitte volna, hogy teljesen felforgatja az emberiségnek a világról alkotott addigi képét. A sokoldalú tudós által 1532-ben kidolgozott Nap-központú világkép szerint ugyanis nem a Föld a világmindenség középpontja, amint azt korábban hitték, hanem bolygó lévén a többi égitesttel együtt kering a Naprendszer középpontja, a Nap körül.

A tudományt forradalmasító lengyel csillagász születésének évfordulója alkalmából 2023-at Lengyelországban Kopernikusz-emlékévvé nyilvánították. Az emlékévhez kapcsolódóan a budapesti Lengyel Intézet rajzpályázatot hirdet 6-19 éves korú fiatalok számára.

Merj nagyot álmodni, lehet, hogy te leszel az évezred nagy felfedezője!

A pályaművek beküldésének határideje: 2023. március 19.

A pályaművek elbírálásának időpontja 2023. március 31.

SZABÁLYZAT

I. A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet Kopernikusz, a lengyel csillagász személyére, meghatározó felfedezésére, valamint a tanulmányok és a tudomány fontosságára. A pályázatra olyan alkotásokat várunk, amelyek tágabb értelemben véve a tudós életéhez és/vagy felfedezéseihez kapcsolódnak.

II. A pályázat szervezője a budapesti Lengyel Intézet (1065 Budapest, Nagymező u. 15.), a továbbiakban Szervező.

Partner: Magyar Csillagászati Egyesület

III. A pályaművek beküldési ideje és módja

1. A pályaműveket elektronikus úton a pályázat kihirdetésének napjától, vagyis 2023. február 19-től 2023. március 19-ig kérjük beküldeni a pályázatért felelős munkatárs, Ország Anna e-mail-címére: anna.orszag@instytutpolski.pl

2. A határidő után beérkező pályamunkák nem vehetnek részt a pályázaton.

IV. A jelentkezés feltételei

1. A pályázaton a Magyarországon működő általános- és középiskolák diákjai vehetnek részt, a 6-19 év közötti korosztályban.

2. A pályázat jellege nyitott. A jelentkezés térítésmentes.

3. Minden pályázó legfeljebb egy munkával pályázhat.

V. Technikai és formai követelmények

1. A pályamű tetszőleges technikával készülhet, minimum A4 méretben.

2. A pályaműveket és a pályázó adatait (a pályázó neve, az alkotás címe), elektronikus úton, megfelelő minőségű JPEG fotó formátumban, max. 2 MB méretben kell beküldeni a Szervező által megadott e-mail-címre: anna.orszag@instytutpolski.pl. Az üzenet tárgyaként kérjük feltüntetni: Kopernikusz – rajzpályázat

3. A pályázó adatait (a pályázó neve, életkora, az alkotás címe, a pályázó lakcíme, a pályázó/kapcsolattartó e-mail és telefonos elérhetősége, a pályázó iskolájának neve és címe) az alábbi űrlap kitöltésével kérjük megküldeni: https://forms.gle/wRCr43gfWa9j5pm99

VI. Egyéb rendelkezések

1. A pályázatra beküldött pályaművek szerzői teljes mértékben átruházzák a szerzői jogot, kizárólagosság és korlátlan –időben és térben való – felhasználás elve alapján. A Szervezőnek joga van ezeket a jogokat átruházni harmadik személyre.

2. A Szervezőnek joga van a projektben változtatásokat eszközölni a mű felhasználási területe szempontjából és eldöntheti, mikor, milyen formában és terjedelemben népszerűsíti azt.

3. A pályázat résztvevői beleegyeznek személyi adataik felhasználásába a pályázat lebonyolítása, a nyertesek és más díjazottak kiválasztása, valamint a promóció és a pályázatról való informálás céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezése (általános adatvédelmi rendelet, RODO) alapján.

4. A pályázat nagykorú résztvevője, kiskorú gyermek esetében pedig szülője vagy jogszerű gyámja rendelkezik a pályázó személyes adatainak, vagyis keresztnevének, családnevének és korának nyilvánosságra hozásáról.

5. A pályázaton való részvétel egyben a pályázati szabályzat feltétel nélküli elfogadását jelenti.

6. A pályaművek nem tartalmazhatnak érvényben lévő jogi és etikai normákat sértő tartalmakat. Az ilyen típusú pályaművek kizárásra kerülnek.

VII. A pályaműveket a Szervező által választott zsűri bírálja el.

A zsűri tagjai: Joanna Urbańska (a zsűri elnöke), Mizser Attila (a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára), Dominika Teske, Jerger Tímea, Ország Anna.

VIII. A pályaművek elbírálása, díjazás

1. A pályaművek elbírálására 2023. március 31-én kerül sor.

2. Az eredmények a Szervező honlapján kerülnek nyilvánosságra: https://instytutpolski.pl/budapest/

Ezen felül a Szervező a pályázat díjazottjait elektronikus úton is értesíti.

3. A Szervező a pályázók 3 korcsoport-kategóriáját különbözteti meg:

A) 6-10 évesek

B) 11-15 évesek

C) 16-19 évesek

A Szervező kategóriánként legfeljebb 3 fődíjat, valamint különdíjakat ítél oda.

4. A Szervező értékes díjakat biztosít a nyerteseknek.

IX. Záró feltételek

1. A pályázattal kapcsolatos részletes információk a Szervező honlapján érhetők el: https://instytutpolski.pl/budapest/. További kérdések esetén a pályázók Ország Annához, a pályázatért felelős munkatárshoz fordulhatnak (e-mail: anna.orszag@instytutpolski.pl).

2. Minden egyéb vitás kérdést a felek jogi úton rendezhetnek, egyetértés hiányában az ide vonatkozó magyar jogszabályok szerint.

3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy visszavonja vagy elhalassza a pályázati kiírást, valamint arra, hogy megváltoztassa a pályázat szabályzatát. Az ezzel kapcsolatos változtatásokat a Szervező a honlapján teszi közzé.

4. A szabályzatban nem szereplő vitás kérdésekben a Szervező dönt. A Szervező döntése nem fellebbezhető.

5. Jelen szabályzat a pályázat kihirdetésével egy időben lép érvénybe.

6. A szabályzat két nyelven, lengyelül és magyarul került kiírásra, az esetleges eltérések esetén a lengyel nyelvű a döntő.

from to
Scheduled Egyéb Hírek Program