17.02.2023 - 19.03.2023 Inne, Program, Wiadomości

Mikołaj Kopernik, uczony który „wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię” – konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny dla dzieci organizowany przez Instytut Polski w Budapeszcie z okazji Roku Mikołaja Kopernika.

Termin zgłoszeń do 19 marca 2023 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31.marca 2023 r.

550 lat temu, 19 lutego 1473 r. w Toruniu, w mieście, które słynie również z wybornych pierników, urodził się Mikołaj Kopernik, jeden z najbardziej genialnych astronomów w historii świata.

Zdolny młodzieniec, wcześnie osierocony przez rodziców, rozpoczynając naukę sam chyba nie przypuszczał, iż całkowicie zmieni sposób, w jaki ludzkość postrzegała dotychczas świat. Zgodnie z teorią heliocentryczną, opracowaną przez wszechstronnego uczonego w 1532 r., Ziemia nie jest, jak wcześniej sądzono, centrum wszechświata, lecz jako jedna z planet Układu Słonecznego krąży wraz z innymi ciałami niebieskimi wokół Słońca.

Dla upamiętnienia rocznicy urodzin polskiego astronoma, który zrewolucjonizował naukę, rok 2023 ogłoszony został w Polsce Rokiem Kopernika. Instytut Polski w Budapeszcie włącza się w jubileuszowe obchody poprzez organizację konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat.

Odważ się marzyć o wielkich rzeczach, a być może ty także dokonasz odkrycia tysiąclecia!

Regulamin konkursu plastycznego pt. Mikołaj Kopernik, naukowiec który „wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”

I. Celem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

II. Przedmiotem Konkursu jest dowolne opracowanie tytułu konkursu.

III. Organizatorem Konkursu jest Instytut Polski w Budapeszcie, z siedzibą na Węgrzech (1065 Budapest, Nagymező u. 15.), zwany dalej Organizatorem.

Partner: Węgierskie Stowarzyszenie Astronomiczne (Magyar Csillagászati Szövetség)

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac

1. Prace w wersji elektronicznej należy dostarczyć w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu tj. od 19 lutego 2023 do dnia 19 marca 2023 r. na adres mailowy sekretarza Konkursu, pani Anny Ország: anna.orszag@instytutpolski.pl

2. Prace nadesłane po terminie nie będą mogły brać udziału w Konkursie.

V. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest adresowany do uczniów działających na Węgrzech szkół podstawowych i średnich, w wieku od 6 do 19 roku życia.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

3. Każdy autor może nadesłać tylko jedną pracę.

VI. Wymagania techniczne i formalne

1. Praca może zostać wykonana dowolną techniką w formacie minimum A4.

2. Pracę oraz dane uczestników (imię i nazwisko uczestnika, wiek, tytuł pracy ) należy przesłać mailowo na adres podany przez Organizatora w formie dobrej jakości zdjęcia w formacie JPEG o maksymalnej wielkości 2 MB.

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie: „Kopernik – konkurs plastyczny”.

3. Dane uczestników (imię i nazwisko uczestnika, wiek, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły, adres zamieszkania uczestnika, kontakt telefoniczny i adres e-mail uczestnika/osoby do kontaktu) należy podać w formularzu online: https://forms.gle/wRCr43gfWa9j5pm99

VII. Inne postanowienia

1. Autorzy zgłoszonych na Konkurs projektów przenoszą na Instytut Polski w Budapeszcie – na zasadzie wyłączności i bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych – w całości autorskie prawa majątkowe do wykonanych prac na wszystkich polach eksploatacji z prawem dalszego przeniesienia ich przez Instytut Polski w Budapeszcie na osoby trzecie.

2. Organizator ma prawo dokonywania zmian w projekcie, koniecznych ze względu na pole eksploatacji, na którym praca będzie wykorzystana; decyduje czy, kiedy i w jakim zakresie ją rozpowszechniać.

3. Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i osób wyróżnionych, przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji o Konkursie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Pełnoletni uczestnik Konkursu, a w przypadku dziecka niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej danych uczestnika Konkursu (dziecka) to jest: imienia, nazwiska i wieku, w związku z udziałem w Konkursie na plakat, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o przedmiotowym Konkursie i jego wynikach oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu ww. danych osobowych w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu.

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu.

6. Prace nie mogą propagować treści sprzecznych z obowiązującymi normami prawnymi i porządkiem społecznym. Tego typu projekty będą wykluczone z Konkursu.

VIII. Organizatorzy powołują Jury.

Skład jury: Joanna Urbańska (przewodnicząca jury), Attila Mizser (z ramienia Węgierskiego Stowarzyszenia Astronomicznego), Dominika Teske, Tímea Jerger, Anna Ország

IX. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31 marca 2023 r.

2. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Instytutu Polskiego.

Laureaci Konkursu zostaną ponadto poinformowani o wynikach Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Uczestnicy dzielą się na 3 kategorie wiekowe:

6-10 roku życia

11-15 roku życia

16-19 roku życia

Organizator w każdej kategorii przyzna po maksymalnie 3 nagrody główne i maksymalnie 3 wyróżnienia.

4. Organizator zapewni cenne nagrody rzeczowe.

IX. Postanowienia końcowe

1. Pełną informację dotyczącą konkursu można uzyskać na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Budapeszcie https://instytutpolski.pl/budapest/. W przypadku dodatkowych pytań uczestnicy Konkursu mogą zwracać się do sekretarza konkursu, pani Anny Ország (e-mail: anna.orszag@instytutpolski.pl).

2. Wszelkie sporne kwestie powinny być rozstrzygane drogą pertraktacji, zaś w przypadku niemożności porozumienia – zgodnie z ustawodawstwem Węgier.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

4. O sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

6. Regulamin sporządzony został w 2 wersjach językowych, tj. polskiej i węgierskiej, z zastrzeżeniem, iż w razie rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23.

2. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Dane kontaktowe IOD:

adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa,

adres e-mail: iod@msz.gov.pl

3. Dane Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z organizacją Konkursu na plakat „30-lecie Grupy Wyszehradzkiej” przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wyłonieniem Laureatów i osób wyróżnionych oraz przyznaniem im nagród, oraz w celach promocji i informacji o Konkursie.

4. Przekazanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, przed rozstrzygnięciem konkursu, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres ddpk.sekretariat@msz.gov.pl, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Dane Laureatów i osób wyróżnionych, po zakończeniu Konkursu, będą przechowywane w celu archiwalnym wieczyście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 poz. 217 z późn. zm.) i z wydanymi na jej podstawie regulacjami obowiązujących w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

6. Dane laureatów i osób wyróżnionych mogą być rozpowszechniane, zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu konkursu, w tym publikowane na stronie internetowej Konkursu, stronie STGU i MSZ.

7. Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dane zostaną udostępnione członkom Komisji Konkursowej.

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 i 19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, oraz art. 17-18 RODO – prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, o ile będą miały zastosowanie.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

from to
Scheduled Inne Program Wiadomości