A BUDAPESTI LENGYEL INTÉZET SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban „GDPR”) 13. cikkelyének 1. és 2. pontjában meghatározottaknak az alábbi információk közreadásával teszünk eleget:

1. A GDPR 4. paragrafusának 7. pontja értelmében személyes adatainak kezelője a Lengyel Köztársaság Külügyminisztere (székhely: Al. J. Ch. Szucha 23, Varsó, Lengyelország); az adatkezelői feladatokat a budapesti Lengyel Intézet igazgatója (székhely: Budapest, Nagymező u. 15.) látja el.

2. A Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma létrehozta az Adatvédelmi Felügyelő (Inspektor Ochrony Danych, IOD) hivatalát. Az IOD elérhetőségei:

Székhely: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Varsó, Lengyelország
E-mail: iod@msz.gov.pl

3. A GDPR 6. cikkelyének  1. pontja alapján az adatok tárolásának célja az, hogy a budapesti Lengyel Intézet tevékenységével kapcsolatban tájékoztatást adjunk, illetve azt népszerűsítsük.

4. A személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Ön a 3. pontnak megfelelően ellentétes értelemben erről nem nyilatkozik.

5. Az adatokhoz kizárólag a budapesti Lengyel Intézet munkatársai rendelkeznek hozzáféréssel.

6. Az adatok a GDPR előírásainak megfelelő oltalmat élveznek; harmadik, arra jogosulatlan fél számára nem adjuk át őket.

7. Az adatokat nem adjuk át harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére.  

8. Ön jogosult arra, hogy ellenőrzést gyakoroljon személyes adatainak tárolása felett, amint arról a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., és 20, cikkelyei rendelkeznek, különös tekintettel a hozzáféréshez az Önről általunk tárolt személyes adatokhoz, azok helyesbítéséhez, tárolásuk korlátozásához, illetve ahhoz, hogy nyilatkozzon arról, hogy további tárolásukhoz nem járul hozzá.

9. Az adatokat nem dolgozzuk fel automatikusan; azok segítségével felhasználói profilt nem alkotunk.

10. Személyes adatai kezelésével kapcsolatban Ön  jogosult panaszt tenni a felügyelő hatóságnál a következő címen:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Varsó, Lengyelország