Program Poland My First Choice

Program stypendialny Poland My First Choice oferowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) skierowany jest do zdolnej młodzieży z zagranicy i ma na celu zachęcenie do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach.

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym na uznanych uczelniach publicznych i niepublicznych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa na wszystkich kierunkach. Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski. W ramach programu przyznawane jest comiesięczne stypendium NAWA w wysokości 2000 zł (ok. 450 EUR) na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Na uczelniach publicznych Program oferuje ponadto zwolnienie z opłat za kształcenie. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na których chcą podjąć studia spośród oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych i samodzielnie aplikują na wybrany kierunek. Ostateczne decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia i warunkach finansowych kształcenia podejmują uczelnie.

Więcej informacji na temat programu:
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-poland-my-first-choice

Program im. Generała Władysława Andersa

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

O udział w programie starać się mogą osoby, które posiadają udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. Ponadto w naborze na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą wziąć również osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne).

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl.

Więcej informacji na temat programu:
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa

Kontakt:
e-mail: polonia@nawa.gov.pl
tel:+ 48 22-390-35-23, + 48 22-390-35-25, + 48 22-390-35-52,+ 48 22-390-35-88