8.12.2020 Aktualności

Regulamin konkursu na esej o twórczości Stanisława Lema: „Futuryzm Lema”

 I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Polski w Tbilisi.

2. Celem konkursu jest promocja twórczości wybitnego polskiego pisarza Stanisława Lema.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do studentów kursów i lektoratów języka polskiego.

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby poniżej 18 roku życia.

III. ZASADY KONKURSU

1. Uczestnicy konkursu przygotowują tekst w języku polskim odpowiadający tematyce konkursu oraz utrzymany w formie eseju (bez ilustracji).

2. Do konkursu mogą być zgłaszane eseje wcześniej niepublikowane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych esejów na stronie www oraz w mediach społecznościowych.

4. Przesłanie eseju na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na publikację tekstu i przekazanie nieodpłatnie Organizatorowi autorskich praw majątkowych ograniczonych do zakresu wyżej wymienionej publikacji oraz działań reklamowych i marketingowych związanych z tą publikacją.

IV. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC

1.Ostateczną datą przekazania eseju Organizatorowi jest 20 grudnia 2020 r. O dacie złożenia decydować będzie data nadesłania wiadomości e-mail zawierającej esej.

2.Każda praca powinna być podpisana (imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail) i przesłana w formacie nieedytowalnym na adres e-mail: tbilisi.ip.sekretariat@msz.gov.pl

3.Pożądana objętość pracy nie może przekraczać 3 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie) i nie może być krótsza niż 1 strona tegoż tekstu.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Ocena nadesłanych prac będzie należeć do niezależnego jury pod przewodnictwem Dyrektora Instytutu polskiego Pana Lecha Kończaka. W skład jury wejdą osoby powołane przez Organizatorów.

2. Suma nagród przewidzianych w konkursie wynosi równowartość 120 euro.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 grudnia 2020r. na stronie internetowej https://instytutpolski.pl/tbilisi/pl/ w zakładce aktualności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem samodzielnej twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.

3. Każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).

4. Organizatorzy przewidują ewentualną możliwość przedłużenia terminu zakończenia konkursu.

zdjęcie Stanisława Lema z roku 1966 udostępnione przez Wojciecha Zemka, sekretarza autora, Creative Commons.

Scheduled Aktualności