19.10.2021 - 21.10.2021 Historia, Wydarzenia

Konstytucja 3 Maja 1791 r. Geneza. Treść. Znaczenie

XX międzynarodowa konferencja naukowa – Wielkie Księstwo Litewskie w XVIII wieku
„Świt wolności ojczyzny” – Konstytucja 3 Maja 1791 r. Geneza. Treść. Znaczenie“

Poświęcona uczczeniu 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

20-21 października 2021 r., Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich (Katedros a. 4, Wilno)

Patronat honorowy konferencji
Prezydent Republiki Litewskiej GITANAS NAUSĖDA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ANDRZEJ DUDA

Organizatorzy
Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich
Instytut Historii Litwy
Uniwersytet Witolda Wielkiego

Partnerzy
Instytut Polski w Wilnie
Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej
Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego
Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego

Adnotacja

Ostatnie dziesięciolecia istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów to jeden z najintensywniej analizowanych tematów współczesnej historiografii, ale nadal nie ma zgody zarówno co do form wyrazu idei Oświecenia, jak i skali reform przeprowadzonych w drugiej połowie XVIII w. oraz ocen skutków procesu centralizacji czy upadku państwa. W kontekście sprzeczności historiograficznych szczególnie ważne pozostaje zagadnienie rozwoju dwuczłonowego państwa polsko–litewskiego, ukierunkowanego przez akt Unii lubelskiej 1569 r., analizowane w kontekście Konstytucji 3 Maja 1791 r., będącej zwieńczeniem reform Sejmu Czteroletniego (1788–1792). Oprócz ocen, że Konstytucja 3 Maja jest wspólnym dokumentem ówczesnej szlachty polskiej i litewskiej, odpowiadającym aspiracjom zwolenników scentralizowanej monarchii konstytucyjnej, historiografia podkreśla też, że Konstytucję 3 Maja można uznać za część historii litewskiej konstytucyjności dopiero w kontekście Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, przyjętego przez Sejm 20 października 1791 r.
Celem konferencji poświęconej obchodom 230. rocznicy przyjęcia Konstytucji 3 Maja 1791 r. i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, jest przedstawienie najnowszych wyników badań związanych z genezą Konstytucji 3 Maja i kontekstami jej uchwalenia, omówienie wpływu tego aktu prawnego na rozwój społeczeństwa i państwa, ocenienie miejsca Konstytucji w pamięci historycznej państw spadkobierców Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy rzeczywiście Konstytucja 3 Maja jest odczytywana w duchu Unii Lubelskiej jedynie z powodu dokumentu zaręczenia?
W centrum zainteresowania konferencji są społeczne, gospodarcze, polityczne, geopolityczne i kulturowe konteksty zmian konstytucyjnych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz wyrażanie niepodległości państwowej Wielkiego Księstwa Litewskiego w obliczu centralizacji: okoliczności uchwalenia 20 października 1791 r. Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów, jego znaczenie dla zmian w strukturze państwa i rozwoju społeczeństwa. Na konferencji planowane są następujące sekcje tematyczne:

  • ROZWÓJ PARLAMENTARYZMU W RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW I KONSTYTUCJA 3 MAJA;
  • KRYZYS SUWERENNOŚCI I SPOSOBY JEGO PRZEZWYCIĘŻENIA;
  • MYŚL POLITYCZNA, KONSTYTUCYJNA I PRAWNA OŚWIECENIA;
  • PIŚMIENNICTWO, SZTUKA, TEATR, MUZYKA EPOKI KONSTYTUCJI;
  • KONSTYTUCJA A SPOŁECZEŃSTWO.

Konferencja jest organizowana jako jubileuszowe, dwudzieste sympozjum badaczy osiemnastowiecznej historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, gromadząc do wspólnej dyskusji osoby pracujące w różnych litewskich i zagranicznych instytucjach naukowych, prowadzące badania z różnych dziedzin historii Litwy XVIII w.

Konferencja będzie prowadzona w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym. 

W przypadku wprowadzenia nowych zarządzeń restrykcyjnych lub pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej, konferencja zostanie zrealizowana w formie zdalnej. 

Komitet organizacyjny konferencji:
Dr. Lina Balaišytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas / Instytut Badań Kultury Litwy)
Doc. dr. Vydas Dolinskas (Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Uniwersytet Wileński)
Doc. dr. Liudas Glemža (Uniwersytet Witolda Wielkiego)
Doc. dr. Robertas Jurgaitis (Instytut Historii Litwy, Uniwersytet Witolda Wielkiego)
Prof. dr. Valdas Rakutis (Sejm Republiki Litewskiej, Uniwersytet Kłajpedzki)
Dr. Adam Stankevič (Instytut Historii Litwy)
Prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Instytut Historii Litwy), Przewodnicząca Komitetu 

Kontakty: xviiiamzius@gmail.com, tel. +37068448885

from to
Scheduled Historia Wydarzenia