Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

W 2022 roku Wydział Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego dołączył do elitarnego grona ośrodków mających prawo do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałyby udokumentować poziom swojej znajomości języka polskiego. Certyfikat jest dokumentem, o który ubiegają się nie tylko cudzoziemcy starający się o polskie obywatelstwo, ale również przyszli studenci polskich uczelni oraz osoby chcące rozpocząć pracę w Polsce. O certyfikat starają też Polacy stałe mieszkający poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy. Coraz częściej certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim, np. w służbie zdrowia lub cywilnej. Certyfikat zdobywają też zagraniczni studenci odbywający w Polsce studia lub cudzoziemcy starający się o miejsce na polskiej uczelni. Certyfikat zwalnia osoby planujące dalszą naukę w Polsce z obowiązkowych kursów języka polskiego.

Podczas sesji egzaminacyjnych zaplanowanych na 2023 rok zainteresowani będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B1, B2, C1 lub C2 zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (https://europa.eu/europass/pl/common-european-framework-reference-language-skills). Podczas egzaminu sprawdzane i oceniane są najważniejsze kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie oraz mówienie. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Do egzaminu przystąpić może każdy dorosły (po ukończeniu 18 roku życia) obcokrajowiec lub Polak mieszający poza granicami kraju (posiadający potwierdzający to dokument). Do egzaminu, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przystąpić mogą również osoby niepełnoletnie (14-17 lat).

Więcej informacji: https://www.flf.vu.lt/lenku-kalbos-sertifikacija

https://europa.eu/europass/pl/common-european-framework-reference-language-skills).