15.06.2022 - 17.06.2022 Historia, Wydarzenia

Joachim Lelewel i przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość nauk pomocniczych historii

Międzynarodowa konferencja naukowa „Joachim Lelewel i przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość nauk pomocniczych historii”, 15-17 czerwca 2022 r., godz. 9.00, Litewska Akademia Nauk (al. Giedymina 3, Wilno).

Konferencję zorganizowano w dwusetną rocznicę wydania podręcznika Joachima Lelewela pt. Nauki dające poznawać źródła historyczne, który ukazał się w 1822 r. w Wilnie nakładem drukarni J. Zawadzkiego. Celem konferencji będzie przedstawienie działalności naukowej J. Lelewela w kontekście europejskim, oryginalności i nowa­torstwa jego koncepcji nauk pomocniczych historii, a także prezentacja dotychczasowych osiągnięć historiografii na jego temat i ogłoszenie nowych odkryć.  
Jubileusz 200-lecia Nauk dających poznawać źródła historyczne zdaje się być właściwym momentem, by raz jeszcze zająć się sylwetką tego uczonego i jego osiągnięciami. Poruszone zostaną różne zagadnienia zwią­zane z przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością nauk historycznych, refleksją metodologiczną i propozycjami badawczymi, a także dorobkiem, bieżącymi możliwościami i ograniczeniami oraz perspektywami tego typu badań w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W obradach konferencji weźmie udział kilkunastu naukowców z Polski.  
Uzupełnieniem obrad badaczy będzie wystawa poświęcona znakom notarialnym średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych zorganizowana przez Bibliotekę Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk.
Konferencja odbędzie się w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Historii Litwy, Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego, Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Ośrodek Kultury Polskiej w Paryżu – Sorbonne Université 
Partner: Instytut Polski w Wilnie 

from to
Scheduled Historia >Wydarzenia