15.07.2020 - 15.10.2020 Aktualności

Gaude Polonia 2021

ХХ edycja Programu Stypendialnego

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłasza nabór do XX edycji (na rok 2021) Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude Polonia”!

Program „Gaude Polonia” przeznaczony jest dla młodych twórców i tłumaczy z literatury polskiej z krajów Środkowo-Wschodniej Europy.

Pobyt stypendialny w Polsce będzie trwać od 1 lutego do 31 lipca 2021 roku. Nabór stypendystów odbywa się na drodze konkursu. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym. Termin zgłoszeń do udziału w programie upływa 15 października 2020 roku.

Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty:

  1. wy­peł­nio­ny for­mu­larz po­da­nia o przy­zna­nie sty­pen­dium Gaude Po­lo­nia Mi­ni­stra Kul­tury RP,
  2. mi­ni­mum dwie re­ko­men­da­cje twórców uznanych w danej dziedzinie, napisane w ję­zy­ku pol­skim
  3. kopia dy­plo­mu ukoń­cze­nia stu­diów wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski wy­ko­na­nym przez tłu­ma­cza przy­się­głe­go,
  4. kse­ro­ko­pie dy­plo­mów, wy­róż­nień z kon­kur­sów, fe­sti­wa­li, kur­sów, wy­staw itp. wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski,
  5. kse­ro­ko­pie re­cen­zji wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski,
  6. pro­jekt po­by­tu w Pol­sce (do 2 stron).

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce Do pobrania.

Zgło­sze­nia kan­dy­da­tów: Wnioski o stypendium można składać w Instytucie Polskim w Kijowie (ul. Chmielnickiego 29/2, lok. 17, 01054 Kijów) lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa).

Kopie zgłoszeń można wysyłać do Narodowego Centrum Kultury;
e-mail: bberdychowska@nck.pl

Strona stypendium

from to
Scheduled Aktualności

44 x Mickiewicz 🗓

Autorski program Instytutu Adama Mickiewicza
08 02.2022 24 02.2022 Aktualności

XXXII WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 🗓

Wykłady – Seminaria – Sesje specjalne – Wizyty w instytutach, archiwach i bibliotekach – Objazdy naukowe
31 01.2022 20 05.2022 Aktualności