Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude Polonia”. Pro­gram prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi. Kie­row­nik Dzia­łu Stypendialnego (Gaude Po­lo­nia) Bogumiła Ber­dy­chow­ska.

 

Polska oferuje kilka rodzajów stypendiów dla obcokrajowców chcących studiować w Polsce i prowadzić tutaj badania naukowe.

Dostępne są m.in.: Erasmus +, stypendia w ramach umów bilateralnych, Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS, Wyszehradzki program stypendialny, stypendia dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z krajów postsowieckich, stypendia dla obywateli krajów rozwijających się, Program Fulbrighta, program stypendialny im. Lane’a Kirklanda, UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering, Programme of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO.

Więcej informacji na www.go-poland.pl