11.10.2021 Aktualności

Instytut Polski w Kijowie ogłasza drugi przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Mazda CX – 9

Instytut Polski w Kijowie ogłasza drugi przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Mazda CX – 9, pojemność silnika 3726 cm3 , rok produkcji 2012

11.10.2021 r.

 1. Podstawa i forma prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 578) oraz Zarządzenie nr 2 DGSZ z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania składnikami majątku na placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych.

 1. Przedmiot postępowania przetargowego:

Samochód służbowy marki Mazda CX – 9, pojemność silnika 3726 cm3 , rok produkcji 2012.

Dane techniczne pojazdu:

 • Silnik benzyna, pojemność – 3726 cm3, o mocy 277 KM (204 kW);
 • Skrzynia biegów – automatyczna;
 • Nadwozie 5-drzwiowe, 5-osobowe;
 • Nr nadwozia JMZTB89A800300938;
 • Kolor: metalik – czarny;
 • Przebieg – 227820 km;
 • Źródło nabycia: IM Autotrade Holding GmbH;
 • Stan techniczny – sprawny.

Wyposażenie:

 • ABS, EBD, DSC, RSC;
 • Poduszki powietrzne (6);
 • Podgrzewane przednie fotele;
 • Wspomaganie kierownicy;
 • Centralny zamek;
 • Immobilizer;
 • Skórzana tapicerka;
 • Tempomat;
 • Lampy ksenonowe;
 • Klimatyzacja;
 • Autoalarm GPS;
 • Metalowa osłona silnika;
 • Wideo czujnik parkowania.
 1. Przetarg ma formę publicznego przetargu pisemnego ofertowego.
 1. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostanie na stronie internetowej BIP Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Ogłoszenia – Ogłoszenia majątkowe, o przetargach i o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego MSZ” oraz umieszczone na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Kijowie.
 2. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Instytut Polski w Kijowie, ul. B. Chmielnickiego 29/2 lok. 17, 01054 Kijów, Ukraina

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Instytucie Polskim w Kijowie, ul. B. Chmielnickiego 29/2 lok. 17 w dniu 8 listopada  br. o godzinie 12:00 czasu miejscowego.
 1. Wpłynięcie jednaj ważnej oferty wystarczy do rozstrzygnięcia drugiego przetargu.
 1. Obecność Oferentów podczas otwarcia kopert nie jest obowiązkowa.
 1. Oferent, którego oferta wygra przetarg będzie bezzwłocznie poinformowany i zaproszony do podpisania umowy kupna – sprzedaży samochodu. Wszelkie koszty związane z czynnościami notarialnymi, rejestracyjnymi oraz opłatami celno –skarbowymi ponosi nabywca pojazdu.
 1. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy nie wniesie do kasy lub nie wpłaci na konto bankowe instytutu zaoferowanej sumy, traci tym samym prawo nabycia przetargowego samochodu, zaś komisja zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi, który przedstawił kolejną najwyższą ofertę cenową.
 1. Jeżeli dwóch lub więcej oferentów zaoferowało taką samą cenę najwyższą, wówczas rozstrzygnięcie drugiego przetargu odbędzie się w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami.
 1. Instytut Polski w Kijowie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:
 1. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach 11.10 – 05.11.2021 r. w godzinach 12.00-14.00 w dni robocze (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu : +38 044 288 03 04).
 2. Cena wywoławcza dotycząca przedmiotu postępowania:
 1. Cena wywoławcza samochodu służbowego marki Mazda CX – 9, pojemność silnika 3726 cm3, rok produkcji 2012 wynosi 4 420 EURO (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia EURO).

Uwaga: Samochód w momencie zakupu zwolniony był z opłat celnych, stąd też nabywca zobowiązany będzie do ich poniesienia.

 1. Oszacowana cena jest ceną minimalną. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena minimalna.
 2. Wadium
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium pieniężnego w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 442 EURO (słownie: czterysta czterdzieści dwa EURO), wpłaconego do kasy Ambasady RP w Kijowie przy ul. Jarosławiw Wał 12 w godzinach 10 – 14, w terminie 11.10 – 05.11.2021 r., ale nie później niż do godziny 14 w dniu 5 listopada 2021 r.
 1. Wadium wpłacone przez osoby, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone będzie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 1. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
 1. żaden z oferentów przetargu nie zaproponował minimalnej ceny początkowej;
 2. jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy nie wniesie do kasy lub nie wpłaci na konto bankowe Ambasady RP w Kijowie zaoferowanej sumy.
 3. Warunki udziału w przetargu:
 1. Osoby zainteresowane składają odpowiednie podanie – ofertę, które powinno zawierać:
 1. nazwisko, imię lub nazwę (firmy), adres i miejsce zamieszkania aplikującego, kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oferowaną cenę i warunki jej spłaty;
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu o następującej treści: „Oświadczam, że jest mi znany stan techniczny i formalny pojazdu wystawionego na sprzedaż”;
 5. oświadczenie o następującej treści:

„W przypadku zakupu przeze mnie danego samochodu, zobowiązuję się do spłaty wszystkich zobowiązań celnych, opłat akcyzowych i podatków zgodnie z prawem ukraińskim”;

 1. oświadczenie oferenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 2. oferta ma być ponumerowana od pierwszej strony do ostatniej oraz parafowana na każdej z nich.
 3. Termin złożenia ofert:
 1. Podanie – ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie do Sekretariatu Instytutu Polskiego w Kijowie ul. B. Chmielnickiego 29/2 najpóźniej do dnia  5 listopada 2021 r. do godz. 14, przy jednoczesnym wniesieniu wadium pieniężnego w kasie Ambasady RP w Kijowie (ul. Jarosławiw Wał 12). Oprócz adresu Instytutu Polskiego w Kijowie na kopercie, w dole z lewej strony należy wyraźnie napisać „Przetarg na samochód”;
 1. Niedotrzymanie warunków formalnych przy składaniu ofert (brak adnotacji na kopercie „Przetarg na samochód”, niedotrzymanie terminu składania ofert, niezamknięcie koperty, brak wpłaconego wadium, brak oświadczeń wymienionych w pkt 7.1) będzie skutkować ich odrzuceniem;
 1. Ważność oferty obowiązuje do momentu rozstrzygnięcia przetargu;
 1. Wzór przygotowania koperty:
Instytut Polski w Kijowie                                                                                   
ul. B. Chmielnickiego 29/2 lok. 17                                                                                  
01054 Kijów, Ukraina
PRZETARG NA SAMOCHÓD
 1. Inne informacje
 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. nie zawiera elementów, danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość (w szczególności jest to np. brak adnotacji na kopercie „Przetarg na samochód”, nie zaklejenie oferty lub brak podpisu oferenta).
 1. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia oferenta niezwłocznie.

Szczegóły

Scheduled Aktualności

“Gustaw Herling Grudziński i Iwan Bahriany: pisarzy

Praktyczny warsztat z elementami konwersacji
27 05.2023 Aktualności, Dyskusje, Wydarzenia

Wystawa „Współczesna ikona Jerzego Nowosielskiego” w Połonnym

12-21 maja, parafia św. Anny (Polonne, ul. Pereca Markisha 22)
12 05.2023 21 05.2023 Aktualności, Sztuka, Wydarzenia