1.01.2022 Aktualności

Polska rozpoczyna przewodnictwo w OBWE

Dziś Polska obejmuje roczne przewodnictwo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy z Europie. Nasz kraj przejmuje tym samym większą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa i stabilizacji na kontynencie europejskim w duchu Aktu Końcowego z Helsinek, którego 50. rocznicę będziemy odchodzić w 2025 r.

– Polska przejmuje Przewodnictwo OBWE w czasie, kiedy uczestniczące państwa stawiają czoła wielorakim wyzwaniom dla pokoju i bezpieczeństwa. Prawdziwy dialog między nimi musi opierać się na zasadach prawa międzynarodowego i silnym zaangażowaniu w istniejące instrumenty i narzędzia OBWE. Naszą ambicją jest, aby OBWE działała jak najefektywniej – powiedział Minister Spraw Zagranicznych RP Zbigniew Rau.

Głównym celem polskiego Przewodnictwa będą działania służące uregulowaniu regionalnych i zamrożonych konfliktów poprzez wsparcie struktur OBWE. Intencją Polski jest pełnienie roli uczciwego pośrednika i mediatora pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Organizacja działa na zasadzie konsensu uczestniczących państw. Nasze wysiłki skoncentrują się  na pełnym wykorzystaniu potencjału OBWE.

Polska będzie realizować zadania w duchu kompleksowego podejścia Organizacji do zagadnienia bezpieczeństwa, zakładającego współzależność kwestii polityczno-wojskowych, jak również gospodarczych i dotyczących praw człowieka.

W trakcie przewodnictwa zogniskujemy wysiłki na pomocy udzielanej ludności cywilnej w strefach konfliktu. W wymiarze ekonomicznym skupimy się na  odbudowie i modernizacji naszych gospodarek, zabiegając o wzmocnienie ich odporności i lepsze dostosowanie do nowych wyzwań. Ożywienie po pandemii wymaga skoordynowanych i ukierunkowanych działań w celu powrotu do  zrównoważonego rozwoju.

Minister Zbigniew Rau oficjalnie zainauguruje przewodnictwo i nakreśli jego priorytety na posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu 13 stycznia 2022 r. Polska będzie współpracować w ramach tzw. trojki OBWE z poprzednim i kolejnymi przewodnictwami – odpowiednio Szwecją i Macedonią Północną. Rada Ministerialna OBWE odbędzie się w Łodzi w grudniu 2022 roku.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Scheduled Aktualności