15.02.2022 - 15.04.2022 Aktualności, Literatura, Wydarzenia

„Czucie i wiara silniej mówi do mnie”

Konkurs recytatorski

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Czucie i wiara silniej mówi do mnie

§1
Postanowienie ogólne

Organizatorem konkursu jest Instytut Polski w Kijowie. Konkurs będzie realizowany we współpracy z ukraińskimi szkołami nauczającymi języka polskiego jako obcego. Partnerami projektu są Kancelaria Prezydenta RP oraz ORPEG. Wszelkie informacje dotyczące konkursu umieszczono na stronie instytutpolski.pl/kyiv. Zmiany bądź uzupełnienia albo informacje o charakterze organizacyjnym będą pojawiać się na bieżąco na wskazanej wyżej stronie. Projekt rozpocznie się dnia 15 lutego 2022 r. ogłoszeniem konkursu.

Prace konkursowe należy przysyłać w formie linku na adres konkursrecytatorski2022@gmail.com

§2
Cele konkursu

 1. Uczczenie i upamiętnienie początków polskiego romantyzmu ze szczególnym uwzględnieniem 200. rocznicy powstania Ballad i romansów Adama Mickiewicza.
 2. Spopularyzowanie sylwetki poety oraz wybranych jego utworów wśród młodych odbiorców z Ukrainy, a także ich nauczycieli.
 3. Zainteresowanie nauczycieli ukraińskich i ich wychowanków genezą Ballad i romansów oraz innych tekstów poety poprzez zapoznanie uczestników z interesującymi wypowiedziami znawców przedmiotu.
 4. Promowanie twórczości poety na Ukrainie.
 5. Inspirowanie młodzieży do działań twórczych.
 6. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.
 7. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych, a także językowych wśród uczestników konkursu.
 8. Skłonienie do refleksji na temat wzorców proponowanych przez literaturę romantyczną w ocenie współczesnego czytelnika.
 9. Doskonalenie umiejętności recytatorskich i kreacyjnych uczestników.
 10. Stworzenie przyjaznej nierywalizacyjnej atmosfery podczas realizacji całego projektu.

§3
Zasady i przebieg konkursu

 1. Konkurs recytatorski adresowany jest do szkół ukraińskich nauczających języka polskiego jako obcego.
 2. Uczestnicy będą recytować w kategorii wiekowej 14 – 18 lat.
 1. Dopuszcza się formułę Teatru jednego aktora, a zatem elementy ruchu scenicznego, kostiumu, przyjmowanie na siebie ról kilku postaci jednocześnie.
 2. Uczniowie będą prezentować jeden wybrany utwór poety w języku ukraińskim lub polskim z następującej listy konkursowej:

Lista utworów konkursowych:

 1. Świteź
 2. Świtezianka
 3. Pani Twardowska

oraz

Śmierć Pułkownika

Reduta Ordona (skrót)

Konkurs będzie się odbywał w trzech etapach. Pierwszy z nich realizuje na terenie szkoły nauczyciel, nadając przygotowaniom odrębny, charakterystyczny dla swojego trybu pracy, charakter. Podczas przygotowań nauczyciel tworzy reportaż, który dołączy do materiałów konkursowych. Nie będzie on przedmiotem konkursu, ale wybrane, szczególnie interesujące reportaże zostaną pokazane podczas podsumowującej gali poetyckiej. W tym pierwszym etapie nauczyciel wyłoni maksymalnie 3 uczestników drugiego etapu. Drugi etap rozpocznie się umieszczeniem najlepszych recytacji w formie linku na adres organizatora do dnia 15 kwietnia 2022 r. razem z protokołem z obrad szkolnego jury zawierającym pełne dane wszystkich uczestników konkursu (imię , nazwisko, klasa, szkoła), nie tylko laureatów.

 1. Do oceny przysłanych uczniowskich recytacji zostanie powołane kilkuosobowe jury, które wyłoni najlepszych recytatorów, przyznając I, II i III, ІV i V miejsce w dwóch kategoriach: występ w języku ukraińskim i występ w języku polskim.
 2. Trzeci etap konkursu – wielki finał zostanie zrealizowany jako spotkanie nagrodzonych recytatorów z publicznością.

§4

Kryteria oceny

Jury oceni występy recytatorów według następujących kryteriów:

 1. Opanowanie tekstu na pamięć.
 2. Poprawność i staranność wymowy.
 3. Interpretacja tekstu wskazująca na stopień zrozumienia sensu utworu.
 4. Umiejętności recytatorskie – sprawne operowanie głosem: intonacja, modulacja , tempo, pauzy.
 5. Umiejętność panowania nad ruchem i gestem.
 6. Sposób interakcji między recytatorem a publicznością.
 7. Wyraz artystyczny.
 8. Świadomość zasad recytacji tekstu poetyckiego.

§5

Nagrody i upominki

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
 2. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Planujemy także wycieczkę laureatów i ich opiekunów do Polski, jeśli pozwoli na to sytuacja.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik konkursu recytatorskiego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z konkursem, jego promocją oraz kontrolą i rozliczaniem projektu.
 2. Informacje o laureatach oraz zdjęcia z przebiegu konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowe Instytutu Polskiego w Kijowie.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz nauczycieli przygotowujących będzie Instytut Polski w Kijowie.
from to
Scheduled Aktualności >Literatura >Wydarzenia