Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Kurzy slovanských jazykov (bulharčina, chorvátčina, macedónčina, poľština, slovinčina, srbčina) v LS akad. r. 2019/2020 sa budú konať od 24. februára 2020 do 22. mája 2020. 

Záujemcovia sa môžu nezáväzne prihlasovať u koordinátorky PhDr. Alici Kulihovej, PhD., (alica.kulihova@uniba.sk, kulihova@gmail.com).

Prvé spoločné stretnutie (nepovinné) sa uskutoční 17. februára 2020 o 17.30 hod. v miestnosti G 214 (2. poschodie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2).

Všetci kurzisti sa musia na prvej hodine preukázať potvrdením o uhradení poplatku za kurz, ktorý bude predstavovať 130 eur*.

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100, variabilný symbol 43

 ___________________________________________

* 65 eur pre študentov, 210 eur pre manželský pár