Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ponúka kurzy slovanských jazykov vrátane poľštiny v zimnom semestri akademického roka 2021/2022, ktoré sa budú konať od 20. septembra 2021 do 17. decembra 2021.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude výučba prebiehať online formou. Na kurz je potrebné prihlásiť sa e-mailom u koordinátorky Mgr. Zuzany Obertovej, PhD., (zuzana.obertova@uniba.sk) do 20. septembra 2021.

Ak máte záujem pokračovať v kurze z predchádzajúceho roka, uveďte to do prihlášky.

Všetci kurzisti sa musia na prvej vyučovacej hodine preukázať potvrdením o uhradení poplatku za kurz, ktorý bude predstavovať 130 eur*.

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100, variabilný symbol 43

 ___________________________________________

* 65 eur pre študentov, 210 eur pre manželský pár