Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ponúka kurzy slovanských jazykov vrátane poľštiny v zimnom semestri akademického roka 2020/2021, ktoré sa budú konať od 21. septembra 2020 do 18. decembra 2020.

Na kurz je potrebné prihlásiť sa e-mailom u koordinátorky Mgr. Zuzany Obertovej, PhD., (zuzana.obertova@uniba.sk) do 20. septembra 2020. Ak v kurze pokračujete, uveďte túto informáciu do prihlášky.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude výučba prebiehať online formou.

Prvé spoločné stretnutie (nepovinné) sa uskutoční 21. septembra 2020 o 17.30 hod.
v miestnosti G 214 (2. poschodie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2).

Všetci kurzisti sa musia na prvej vyučovacej hodine preukázať potvrdením o uhradení poplatku za kurz, ktorý bude predstavovať 130 eur*.

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100, variabilný symbol 43

U pokračujúcich kurzistov, ktorých kurz sa v letnom semestri 2019/2020 pre pandémiu nekonal a poplatok im nebol vrátený, sa kurz v zimnom semestri 2020/2021 považuje za uhradený.

 ___________________________________________

* 65 eur pre študentov, 210 eur pre manželský pár