Kursy języka polskiego w Instytucie Polskim w Bratysławie 

Instytut Polski w Bratysławie co roku organizuje kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów odbywają się od października do czerwca raz w tygodniu, trwają 2 godziny lekcyjne (2 x 45 minut). Pełen kurs obejmuje 60 godzin, natomiast można też uczestniczyć w zajęciach tylko podczas jednego semestru zimowego lub letniego (30 godzin). Roczny kurs powinien umożliwić uczestnikom podniesienie poziomu kompetencji językowych o jeden stopień. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie,

Ceny kursu są zmienne, końcem sierpnia są podawane w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru. Osoby zainteresowane udziałem w kursie mogą zapisać się telefonicznie (02 544 320 88), mailowo (teresa.lukacova@instytutpolski.org) lub osobiście w bibliotece Instytutu Polskiego w Bratysławie.

Instytut Polski w Bratysławie nie wydaje certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego. Uczestnicy mogą uzyskać taki certyfikat we własnym zakresie, przystępując do egzaminów organizowanych przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego (Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław).

Regulamin kursów nauki języka polskiego jako obcego organizowanych przez Instytut Polski w Bratysławie

www.nava.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

www.certyfikatpolski.pl