Praktyki studenckie w Instytucie Polskim w Bratysławie

Chętne, zainteresowane osoby mogą starać się o odbycie nieodpłatnych praktyk studenckich w Instytucie Polskim w Bratysławie. Ponieważ Instytuty Polskie podlegają Ministerstwu Spraw Zagranicznych, organizację i zasady odbywania praktyk studenckich określa Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Wszelkie informacje dostępne są na stronach www.msz.gov.pl („Praca, kariera, praktyki”). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przed złożeniem wniosku o praktykę.

Mile widziane u starających się o praktykę u nas są zainteresowanie polsko-słowacką współpraca kulturalną, Słowacją i jej kulturą, znajomość języka słowackiego, słowackich realiów, tematyka pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktoranckiej związana ze Słowacją.

Zgodnie z wytycznymi MSZ RP wymagane dokumenty niezbędne do odbycia praktyki w Instytucie Polskim w Bratysławie można przesłać drogą elektroniczną na adres: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl, natomiast oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

Instytut Polski w Bratysławie chciałby przypomnieć, iż zgodnie z ww. zarządzeniem praktyki w IP są nieodpłatne. IP nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów, ich utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków.