1.05.2015 Geschichte & Diskussionen

Polen feiert 15 Jahre in der EU

Mi 01.05.2019

15 Jahre Mitgliedschaft Polens in der EU

Am 1. Mai 2004 trat Polen zusammen mit der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Litauen, Lettland, Estland, Slowenien, Zypern und Malta der EU bei. Die Erweiterung 2004 war die größte in der Geschichte der Union.
In einem ersten Schritt, am 16. Dezember 1991, unterzeichnete Polen am 16. Dezember 1991 das Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen Polen und den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten. Ein symbolischer Moment kam am 8. April 1994 in Athen mit der Einreichung eines formellen Antrags der Regierung der Republik Polen auf Beitritt zur Europäischen Union. Vier Jahre später begannen die offiziellen Beitrittsverhandlungen mit der EU. Beim Beitrittsreferendum vom 7. bis 8. Juni 2003 stimmten 77,45 Prozent der Polen für den EU-Beitritt.
Polen ist das bevölkerungsreichste und flächenmäßig größte Land, das der EU seit 2004 beigetreten ist. Polen ist nach dem BIP-Wert die sechstgrößte EU-Wirtschaft und eine der am schnellsten wachsenden. Polen ist ein aktives und wichtiges Mitglied der Union, das sich an wichtigen Debatten über seine Zukunft, Migration, Klima und Wirtschaftspolitik beteiligt. Die EU-Mitgliedschaft Polens stärkt das internationale Ansehen des Landes und bringt viele wirtschaftliche, politische und soziale Vorteile.
„Der Beitritt Polens zur Europäischen Union krönte die Bemühungen aller Regierungen, die nach dem Sieg der Solidarność im Jahr 1989 gebildet wurden. Die EU-Mitgliedschaft ist zu einer Grundlage für die Modernisierung unserer Staats-, Wirtschafts- und Außenpolitik geworden“, sagte Außenminister Jacek Czaputowicz in seiner außenpolitischen Rede vor dem Sejm der Republik Polen am 14. März 2019.

MFA Pressestelle


Piętnaście lat członkostwa Polski w UE

W dniu 1 maja 2004 roku miało miejsce największe rozszerzenie Unii Europejskiej w historii. Polska, razem z Czechami, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą, Estonią, Słowenią, Cyprem i Maltą, wstąpiła do Unii Europejskiej.
Pierwszym krokiem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Symbolicznym momentem było złożenie 8 kwietnia 1994 roku w Atenach przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej formalnego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Cztery lata później rozpoczęły się właściwe negocjacje akcesyjne – w referendum akcesyjnym, które odbyło się 7-8 czerwca 2003 roku, 77,45% Polaków opowiedziało się za członkostwem w Unii Europejskiej.
Polska jest najludniejszym i największym powierzchniowo krajem, który przystąpił do UE po 2004 roku. Polska gospodarka jest szósta według wartości PKB w Unii Europejskiej, jednocześnie zachowując jedno z najwyższych poziomów wzrostu we Wspólnocie. Polska jest aktywnym i ważnym członkiem UE, uczestnicząc w najważniejszych debatach toczących się na forum Unii Europejskiej nt. przyszłości UE, polityki migracyjnej, klimatycznej i gospodarczej. Członkostwo Polski umacnia pozycję Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej przynosząc wiele korzyści gospodarczych, politycznych i społecznych.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było zwieńczeniem starań wszystkich rządów utworzonych po zwycięstwie Solidarności w 1989 roku. […] Członkostwo w Unii Europejskiej stało się trwałą płaszczyzną modernizacji naszego państwa, naszej gospodarki i naszej polityki zagranicznej – mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w swoim exposé wygłoszonym przed Sejmem RP 14 marca 2019 roku.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZFifteen years of Poland’s membership in the EU

On 1 May 2004, Poland, together with the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Cyprus and Malta, joined the EU. The 2004 enlargement was the largest in the Union’s history.
In the first step, on 16 December 1991, Poland signed the Europe Agreement on 16 December 1991 establishing an association between Poland and the European Communities and their Member States. A symbolic moment came on 8 April 1994 in Athens with the submission of a formal application for membership in the European Union by the Government of the Republic of Poland. Official accession negotiations with the EU began four years later – in the accession referendum, which took place on 7-8 June 2003, 77.45 percent of Poles voted in favour of EU membership.
Poland is the most populous and largest country in terms of territory to have joined the EU since 2004. Poland’s is the sixth largest EU economy according to the GDP value and one of the fastest growing. Poland is an active and important member of the Union, engaged in key debates on its future, migration, climate and economic policy. Poland’s EU membership strengthens the country’s international standing and brings many economic, political and social benefits.
“Poland’s accession to the European Union crowned the efforts of all governments that were formed after Solidarity’s victory in 1989. […] EU membership has become a foundation for the modernization of our state, economy, and foreign policy”, Minister of Foreign Affairs Jacek Czaputowicz said in his foreign policy address to the Sejm of the Republic of Poland on 14th March 2019.

MFA Press Office

Scheduled Geschichte & Diskussionen