Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego sprawdzają poziom kompetencji językowych zdających zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy oraz obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą. Egzamin certyfikatowy mogą zdawać dorośli oraz młodzież w wieku 14-17 lat.

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego można zdawać od 2004 roku. Od tego czasu odbyło się 267 egzaminów, do których przystąpiło 11 697 osób. Zdający mogli zdawać egzamin na poziomie B1, B2, C1 lub C2.

Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Przedmiotem oceny są następujące sprawności:

  •  rozumienie ze słuchu,
  •  poprawność gramatyczna,
  •  rozumienie tekstów pisanych,
  •  pisanie,
  •  mówienie.

Akty prawne, według których działa system certyfikacji to ustawa o języku polskimrozporządzenie regulujące funkcjonowanie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego określające zasady organizacji egzaminów, a także zasady wydawania certyfikatów bez zdawania egzaminu, o które wnioskować mogą absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, średnich oraz wyższych.

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji języka polskiego jako obcego znajdują się na stronie www.certyfikatpolski.pl

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: certyfikacja@nawa.gov.pl lub telefonicznie 22-390-35-37