De statliga proven för certifikat i polska som främmande språk testar språkkompetensen enligt Europarådets nivåskala i Gemensam europeisk referensram för språk.

Provet får göras av utlänningar samt av polska medborgare bosatta utomlands, i ålder från 14 år och uppåt.

Prov för polskt språkcertifikat har anordnats sedan år 2004. Totalt har 267 provtillfällen hållits med 11 697 deltagare. Man kan avlägga prov för nivåerna B1, B2, C1 eller C2.

Kunskap i polska definieras som förmågan att förstå nutida skriven och talad polska samt förmågan att använda språket i tal och skrift.

Följande förmågor bedöms:

  • hörförståelse
  • grammatisk korrekthet
  • läsförståelse
  • skrivförmåga
  • talförmåga

Rättslig grund för certifikatssystemet är lagen om polska språket, förordningen som reglerar verksamheten för Statliga kommissionen för vidimering av kunskaper i polska som främmande språk samt utbildningsministerns förordning från 26 februari 2016 om prov i polska som främmande språk. Här beskrivs principerna för proven samt för utfärdande av certifikat utan föregående prov, vilket personer med examen från en polska eftergymnasial utbildning kan ansöka om.

Detaljerad information om polska språkcertifikat finns på hemsidan www.certyfikatpolski.pl.

Frågor besvaras på adressen certyfikacja@nawa.gov.pl eller per telefon 0048 –  22 390 35 37.