9.06.2021 - 29.07.2021 Bez kategorii, Science

An academic program calls Polish scientists

The Polish Returns NAWA Programme calls Polish scientists to return to Poland and to work in education institutions, scientific units or research institutes - applying until 29 July

 

DLACZEGO PROGRAM POLSKIE POWROTY NAWA?

Nabór wniosków do 29 lipca 2021 r.

Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie
wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia
zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych
lub instytutach badawczych.

To atrakcyjna oferta grantowa dla polskich naukowców rezydujących
w ośrodkach naukowych za granicą, która daje możliwość:
• powrotu do Polski w celu stworzenia własnej grupy projektowej
• prowadzenia badań w Polsce w optymalnych warunkach
• pozyskania do współpracy przez uczelnie i instytuty specjalistów
posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę
z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej
dyscyplinie naukowej.

KIM JEST POWRACAJĄCY NAUKOWIEC?
Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:
• Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
• Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).
Powracającym naukowcem może być osoba, która:
• ma obywatelstwo polskie
• ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist
uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
• w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo
w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym
przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała
w Polsce
• może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym
międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny
oraz etapu kariery
• w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej
jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym
lub międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).
Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie
dziedziny nauki.

JAKIE KOSZTY SĄ FINANSOWANE W PROGRAMIE?
• wynagrodzenie powracającego naukowca
• wynagrodzenie osoby zapraszającej
• wynagrodzenie grupy projektowej
• adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza
badawczego
• przesiedlenie powracającego naukowca
• komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego
Centrum Nauki.
Kontakt: polskiepowroty@nawa.gov.pl

Wszystkie informacje i dokumenty

 

WHY JOIN THE POLISH RETURNS NAWA PROGRAMME?
The aim of the Polish Returns NAWA programme is to allow prominent
Polish scientists to return to their home country and take up employment
in Polish higher education institutions, scientific units or research
institutes.

Applying to the programme until July 29th 

This is an attractive grant offer for Polish scientists residing in scientific
centres abroad, which gives them the opportunity to:
• return to Poland and create their own project group
• conduct research under optimal conditions.
Polish higher education institutions and research units may benefit
from recruiting specialists with international experience and knowledge
in the field of the newest research trends.

WHO ARE THE RETURNING SCIENTISTS?
The programme covers 2 tracks, depending on the stage of the
returning scientist’s academic career:
• Junior scientist
• Experienced scientist.

The returning scientist may be a person who:
• is a Polish citizen
• holds a doctoral degree (for Junior scientist – obtained not earlier
than 7 years before submitting the application)
• has worked abroad as a scientist for the required period specified
in the call for proposals and at that time has not lived nor worked
in Poland
• can demonstrate scientific achievements that are internationally
recognized and stand out in the context of a given discipline and
career stage
• managed the implementation of at least one research project
selected in a national or international competition
(for Experienced scientist).
The programme is open to returning scientists representing all
scientific disciplines.

WHICH COSTS ARE FINANCED UNDER THE PROGRAMME?
• Remuneration for the returning scientist
• Remuneration for the inviting person
• Remuneration for the project group
• Adaptation of the workplace
• Relocation of the returning scientist
• Research component financed by the National Science Centre
in Poland
Contact: polskiepowroty@nawa.gov.pl

Call for proposals

 

from to
Scheduled Bez kategorii >Science

Related Identities – a new exhibition by

The exhibition, which will be presented at the University of Haifa, presents the works of the artist inspired by the motifs of childhood, family migration from Poland to Israel, leaving the family home, memories, longing and pain related to those events
31 05.2023 30 06.2023 Bez kategorii

Polish Zoom – A celebration of Polish

The celebration of Polish movies returns to the cinematheques for a month of fantastic movies which will take place during June 2023, a homage to the best Polish cinematic works including a screening in a variety of genres
15 05.2023 Bez kategorii, Film

The Polish contribution to the Hebrew City

The lesser-known history of the Polish contribution to the image of Tel Aviv, with the participation of researchers from Poland and from Israel
10 05.2023 Bez kategorii