Studia polonistyczne na Węgrzech

Uniwersytet ELTE w Budapeszcie

Wydział Humanistyczny

Instytut Filologii Słowiańskiej i Bałtyckiej

Katedra Filologii Polskiej

Kierownik katedry: dr Zsuzsanna Ráduly

To najstarsza katedra polonistyczna na Węgrzech, na której uczy się obecnie 90 studentów. Katedra oferuje: polonistyczne studia licencjackie i magisterskie, lektorat języka polskiego, zajęcia fakultatywne, studia doktoranckie. Przedmioty prowadzone w ramach studiów polonistycznych: językoznawstwo, literatura i kultura słowiańska.

Katolicki Uniwersytet im. Pétera Pázmánya

Wydział Humanistyczny

Instytut Slawistyki – Instytut Europy Środkowej

Katedra Filologii Polskiej

Kierownik katedry: dr Lajos Pálfalvi

Katedra Filologii Polskiej oferuje studia licencjackie. Przedmioty prowadzone w ramach studiów polonistycznych: literatura, językoznawstwo, historia, kultura. Liczba studentów: 70 osób.


Uniwersytet w Debreczynie

Wydział Humanistyczny

Instytut Slawistyki

Katedra Języka i Literatury Polskiej Instytutu Slawistyki

Kierownik katedry: dr László Kálmán Nagy

Katedra Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie w Debreczynie istnieje od 1984 roku.

Katedra oferuje studia licencjackie i magisterskie oraz specjalizację polonistyczną w wymiarze 50 puktów ETCS. Oprócz zajęć obowiązkowych studenci studiów magisterskich mają do wyboru szereg zajęć fakultatywnych, wśród nich znajdują się: ćwiczenia stylistyczne i konwersacje, tłumaczenie tekstów fachowych, język biznesu i polityki, frazeologia, język reklamy i propagandy w Polsce, nowości językoznawstwa opisowego i historycznego, ortografia, typologia językowa, laureaci Literackiej Nagrody Nobla, Węgrzy w literaturze polskiej, literatura łagrowa i lagrowa, legendarni i tragiczni polscy poeci, nowości literaturoznawstwa, polska sztuka od XVI do XIX w., stosunki polsko-węgierskie, historia protestantyzmu w Polsce. Ogólna liczba studentów: 66 osób