Osoby zainteresowane praktyką studencką, stażem bądź wolontariatem w Instytucie Polskim w Budapeszcie powinny spełniać następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.
  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
  • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz

Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w MSZ lub w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:

Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 30 maja 2011 r.  w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych 

Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem:

  • Dokumenty można też wysłać pocztą elektroniczną w formie skanów na adres: budapeszt@instytutpolski.org
  • Aplikacje składane w formie kserokopii należy wypełnić czarnym długopisem. Dokumenty niekompletne, wypełnione nieczytelnie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną osoby zakwalifikowane na praktykę zobowiązane są przedłożyć oryginały dokumentów aplikacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu/wolontariatu.
  • Decyzję o przyjęciu na praktykę podejmuje dyrektor Instytutu Polskiego. Kandydat zostaje poinformowany o zgodzie odnośnie odbycia praktyki telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk. 
  • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów dokumentów aplikacyjnych (formularza i załączników) oraz dowodu ubezpieczenia na okres odbywania praktyki.

Planując  praktykę, prosimy pamiętać, że praktyka studencka jest bezpłatna, placówka nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania, nie pośredniczy w wynajmie mieszkania. Instytut Polski nie organizuje praktyk zawodowych w ramach programu Sokrates-Erasmus.