Szanowni Państwo,

Informujemy, że ukończyliśmy rekrutacje na kursy języka i kultury polskiej 2020-2021.

Wykładowcy do dnia 30.09.2020 r. kontaktują się droga mailową z osobami, które zostały zakwalifikowane na pierwszy rok nauki. Zajęcia rozpoczną się od 12.10.2020 r. i będą na razie prowadzone online ze względu na zachorowania COVID-19.

Informujemy również, że ze względu na zmianę przepisów wyniki rekrutacji nie będą ogłoszone na stronie internetowej IP i nie będą udzielane informacje telefoniczne na ich temat.

W związku z tym, że otrzymaliśmy wystarczającą ilość zgłoszeń (4,6 na jedno miejsce) nie planujemy naboru uzupełniającego.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie się naszymi kursami!


W okresie od 8 do 30 czerwca 2020 roku Instytut Polski w Mińsku przyjmuje zgłoszenia na udział w bezpłatnych 2-letnich kursach języka polskiego, wypełniając poniższy formularz.

Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z zasadami rekrutacji i zasadami przeprowadzenia zajęć.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy upewnić się, że podane informacje są poprawne i prawdziwe. Nieprawidłowo wypełnione wnioski nie będą brane pod uwagę.

WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Szanowni Państwo !

1 czerwca 2020 r. uruchomiamy rekrutację na nieodpłatny 2-letni kurs języka polskiego (nauka stacjonarnie lub online). Zakończenie przyjmowania zgłoszeń 21 czerwca.

Nowość!

Wprowadzamy w tym roku akademickim po raz pierwszy naukę języka polskiego ONLINE skierowaną wyłącznie do osób zamieszkałych poza Mińskiem, Mołodecznem, Witebskiem i Mohylewem z dobrą znajomością komputera i Internetu.
Szczególnie zapraszamy osoby z małych miast i wsi!
 

Lista wszystkich osób zakwalifikowanych na rok akademicki 2020-2021 zostanie opublikowana we wrześniu. 


 
REGULAMIN rekrutacji
na nieodpłatny 2-letni kurs języka polskiego

1. Zgłoszenia udziału w kursie są przyjmowane jeden raz w roku – w czerwcu.

2. Rekrutacja odbywa się drogą konkursową na podstawie nadesłanych zgłoszeń, według odpowiedniego wzoru.

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest online na stronie Instytutu Polskiego w Mińsku tylko podczas rekrutacji.

4. Na kursy przyjmowane są zgłoszenia kandydatów bez znajomości języka polskiego lub znających język na poziomie podstawowym. W wyjątkowych przypadkach osoby ze znajomością języka polskiego na poziomie średnim lub wysokim mogą być przyjęte na drugi rok nauczania.

5. Do udziału w konkursie zgłaszać się może każdy obywatel Republiki Białoruś oraz obywatele innych państw, zamieszkujący na stałe na terytorium Białorusi, mający ukończone 18 lat.

6. Osoby, które ukończyły kurs w poprzednich latach lub zostały skreślone z listy uczestników zajęć, nie mogą po raz kolejny zgłaszać się do udziału w kursie.

8. Wyniki naboru ogłaszane są we wrześniu – lista przyjętych na kurs osób zostanie opublikowana na stronie Instytutu Polskiego w Mińsku.

9. W związku z bardzo dużą liczbą kandydatów Instytut Polski w Mińsku zastrzega sobie prawo do decyzji o kryteriach naboru.

 

Reguły PROWADZENIA ZAJĘĆ na kursach

  1. Miejscowości, w których są prowadzone zajęcia:

a) stacjonarnie: Mińsk, Mohylew, Mołodeczno, Witebsk.

b) Online: pozostałe (Białoruś).

2. Rok akademicki na kursach zaczyna się w październiku bieżącego roku i kończy się w maju kolejnego roku.

3. Pełny kurs trwa 2 lata.

4. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, w godzinach wieczornych (zwykle od godz. 18 / 19.), w dni powszednie.

5. Rozkład i miejsce prowadzenia zajęć ustala się bezpośrednio przed rozpoczęciem roku akademickiego.

6. Informacja o rozpoczęciu zajęć zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres e-mailowy do wszystkich zaliczonych na kurs w ostatnim tygodniu września.

7. Czas trwania zajęć — 2 godziny akademickie / 90 minut.

8. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem państwowych dni świątecznych Polski i Białorusi. W dni świąteczne zajęcia się nie odbywają.

9. Kursy realizowane są w grupach 25-30-osobowych.

10. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach zgodnie z rozkładem grupy.

11. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczestnik jest zobowiązany do poinformowania wykładowcy.

12. W przypadku opuszczenia ponad 30% zajęć w miesiącu uczestnik kursu zostanie skreślony z listy.

13. Udzielenie urlopu akademickiego rozpatrywane jest indywidualnie, po zgłoszeniu się uczestnika do Organizatora kursów.

14. Udział w kursach jest NIEODPŁATNY dla wszystkich uczestników.

15. Program nauczania oparty jest o podręczniki z serii „POLSKI krok po kroku” z wykorzystaniem materiału dodatkowego.

16. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do zakupu podręczników na własny koszt.

17. Kurs kończy się napisaniem końcowego egzaminu wewnętrznego.

18. Na zakończenie uczestnicy, którzy zdali końcowy egzamin wewnętrzny, otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu języka polskiego organizowanego przez Instytut Polski w Mińsku (bez określenia poziomu zaawansowania).