REGULAMIN REKRUTACJI 
na nieodpłatny 2-letni kurs języka polskiego 
 

 1. Zgłoszenia udziału w kursie są przyjmowane jeden raz w roku – w czerwcu.
 2. Rekrutacja odbywa się drogą konkursową na podstawie nadesłanych zgłoszeń, według odpowiedniego formularza.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest online na stronie Instytutu Polskiego w Mińsku tylko podczas rekrutacji.
 4. Na kursy przyjmowane są zgłoszenia kandydatów bez znajomości języka polskiego lub znających język na poziomie podstawowym. W wyjątkowych przypadkach osoby ze znajomością języka polskiego na poziomie średnim lub wyższym mogą zostać przyjęte na drugi rok nauczania. 
 5. Do udziału w kursie zgłaszać się może każdy obywatel Republiki Białoruś oraz obywatele innych państw, zamieszkujący na stałe na terytorium Białorusi, mający ukończone 18 lat.
 6. Osoby, które ukończyły kurs w poprzednich latach lub zostały skreślone z listy uczestników zajęć, nie mogą po raz kolejny zgłaszać się do udziału w kursie.
 7. Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową do 25 września, bezpośrednio przez wykładowców.  
 8. W związku z bardzo dużą liczbą kandydatów Instytut Polski w Mińsku zastrzega sobie prawo do decyzji o kryteriach naboru.

 Reguły PROWADZENIA ZAJĘĆ na kursach  

 1. Miejscowości, w których są prowadzone zajęcia:
  a) stacjonarnie: Mołodeczno, b) online: pozostałe (Białoruś).
 2. Nauka na kursach rozpoczyna się w październiku bieżącego roku i kończy się w maju następnego roku. 
 3. Pełny kurs trwa 2 lata.
 4. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, w godzinach wieczornych (zwykle od godz. 18/19), w dni powszednie.
 5. Rozkład i miejsce prowadzenia zajęć zostanie ustalony bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. 
 6. Informacja o rozpoczęciu zajęć zostanie wysłana w ostatnim tygodniu września na adres e-mailowy do wszystkich zakwalifikowanych na kurs. 
 7. Czas trwania zajęć —2 godziny akademickie / 90 minut.
 8. Kursy odbywają się w grupach 20-25-osobowych.
 9. Każdy uczestnik kursu bierze udział w zajęciach zgodnie z ustalonym planem. 
 10. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania wykładowcy.
 11. W przypadku opuszczenia 30% nieusprawiedliwionych zajęć w miesiącu, uczestnik zostanie wykreślony z kursu.
 12. Udział w kursach jest NIEODPŁATNY.
 13. Program nauczania języka polskiego oparty jest o podręczniki z serii „POLSKI krok po kroku”.
 14. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do zakupu podręczników na własny koszt oraz założenia platformy ZOOM (Założenie platformy ZOOM nie dotyczy kursantów stacjonarnych).
 15. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.