Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Polski w Sztokholmie z siedzibą w Sztokholmie, Mosebacke torg 4, 116 46 Stockholm, Org.nummer: 502048-6790.

Dane kontaktowe Instytutu:
adres siedziby: Mosebacke torg 4, 116 46 Stockholm, Szwecja
adres e-mail: sztokholm@instytutpolski.org

 1. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 i 7 RODO w celu realizacji zadań Instytut Polskiego w Sztokholmie:
 • wysyłania informacji o prowadzonych przez Instytut działaniach;
 • wysyłania informacji promujących wydarzenia kulturalne;
 • realizowania umów i zamówień;
 • realizacji działań związanych z prowadzonymi projektami;
 • zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych;
 • dopasowania preferowanego sposobu komunikacji;
 • realizacji naszych prawnych zobowiązań;
 • analizy skuteczności naszych działań marketingowych;
 • zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach;
 • oraz w celach badawczych i archiwalnych.

Poprzez podanie danych, świadomie, jasno i dobrowolnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w takim celu, jaki wynika z działalności Instytutu.

 1. Administrator powołuje się w szczególności na: 
 • wypełnianie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;
 • ochrony żywotnych interesów podmiotu danych – art. 6 ust. 1 lit d – „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”;
 • prawnie uzasadniony interes – w art. 6 ust 1 lit. e RODO – „przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami prawnymi.
 2. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora. 

 3. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej, jaka jest przewidziana przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, oraz zgodnie z przepisami art. 44 – 46 RODO. 

 4. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 • przeniesienia danych.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.