Information om personuppgiftsbehandling för abonnenter på Polska institutet i Stockholms nyhetsbrev

Följande information uppfyller artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR)

 1. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, enligt definitionen i GDPR art. 4 punkt 7, är Polens utrikesminister, med säte i Warszawa, Polen, adress Aleje J. Ch. Szucha 23. Den som utför den personuppgiftsansvariges uppgifter är direktören för Polska institutet i Stockholm, adress Mosebacke torg 4, 116-46 Stockholm.
 2. För det polska utrikesministeriet och dess organ i utlandet finns ett dataskyddsombud (IOD).
  Kontaktuppgifter för IOD:
  gatuadress: Aleje J. Ch Szucha 23, 00-580 Warszawa
  e-postadress: iod@msz.gov.pl
 3. Personuppgifter behandlas på grundval av GDPR art. 6 punkt 1 a, efter samtycke av den registrerade, i avsikt att i form av nyhetsbrev informera om Polska institutets i Stockholm program och verksamhet samt händelser i förbindelse därmed. Att lämna sina personuppgifter är frivilligt, men också nödvändigt för att kunna motta nyhetsbrevet.
 4. Personuppgifterna är skyddade enligt bestämmelserna i GDPR och får inte överlämnas till tredje part som inte har rätt att ta del av dem.
 5. Personuppgifterna kommer inte att överlämnas till ett tredjeland eller internationell organisation.
 6. Endast behöriga anställda vid Polska institutet i Stockholm har tillgång till personuppgifterna.
 7. Personuppgifterna kommer att behandlas ända tills den registrerade återkallar sitt samtycke till behandling. Samtycket kan återkallas när som helst, genom att använda den återkallelsefunktion som finns i nyhetsbrevet, eller genom att meddela detta på adress sztokholm@instytutpolski.org
 8. Den registrerade har rätt att kontrollera hur personuppgifterna behandlas, enligt art. 15-20 GDPR, särskilt vad gäller rätten till tillgång till innehållet i personuppgifterna och rätten till rättelse, radering eller begränsning av deras behandling.
 9. Personuppgifterna kommer inte att bli föremål för automatiskt beslutsfattande eller profilering.
 10. Vid fall av brott mot bestämmelserna om skydd av personuppgifter vad gäller behandling av dina egna uppgifter har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten under adress:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa