2.03.2023 - 16.03.2023 Aktualnosci, Wiadomości Ambasada RP w Budapeszcie

Ambasada RP w Budapeszcie poszukuje kandydata na stanowisko referent ds. konsularnych

Ambasada RP w Budapeszcie poszukuje kandydatów na stanowisko referent ds. konsularnych.

Wymiar etatu: pełny lub ewentualnie ½ etatu

Liczba stanowisk: 1 stanowisko

Wymiar czasu pracy: 40 lub ewentualnie 20 godzin tygodniowo

Miejsce wykonywania obowiązków służbowych: Wydział Konsularny i Polonii Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie, Városligeti fasor 16, 1068 Budapest

Zakładany termin rozpoczęcia pracy: maj – lipiec 2023 r.

Główny zakres obowiązków na stanowisku:

·         Bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów indywidualnych;

·         Prowadzenie dokumentacji spraw klientów indywidualnych oraz urzędów i instytucji polskich i węgierskich;

·         Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji urzędowej z klientami indywidualnymi oraz urzędami i innymi podmiotami polskimi i węgierskimi;

·         Przyjmowanie i opracowywanie dokumentacji oraz przyjmowanie opłat w sprawach konsularnych na stanowisku bezpośredniej obsługi klienta Wydziału Konsularnego i Polonii;

·         Obsługa wybranych systemów konsularnych i baz danych;

·         Wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem Wydziału Konsularnego i Polonii, w tym w razie konieczności poza terenem urzędu.

 Wymagania niezbędne:

·         Obywatelstwo polskie;

·         Poświadczenie bezpieczeństwa upoważaniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub w przypadku jego braku zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu;

·         Wykształcenie średnie lub wyższe;

·         Znajomość języka polskiego i węgierskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 (biegłość językowa);

·         Konwersacyjna znajomość języka angielskiego;

·         Prawo jazdy kategorii B;

·         Znajomość pakietu MS Office;

·         Dobra organizacja pracy;

·         Umiejętność redagowania i prowadzenia korespondencji urzędowej w języku polskim i węgierskim;

·         Umiejętność szybkiego uczenia się;

·         Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz pracy pod presją czasu;

·         Systematyczność, dokładność oraz umiejętność pracy w zespole;

·         Dojrzałość oraz wysoka kultura osobista;

Wymagane dokumenty:

·         CV w języku polskim;

·         List motywacyjny sporządzony w języku polskim;

·         Kwestionariusz aplikacyjny wg. załączonego wzoru sporządzony w języku polskim;

Wymagane oświadczenie kandydata o:

·         Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

·         Niekaralności;

·         Wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu (jeśli dotyczy);

·         Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·         Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

·         Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe;

·         Kopia dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

Termin składania aplikacji:

Dokumenty można nadsyłać pocztą lub składać osobiście w dni robocze w godzinach 08.30 – 16.00 do dnia 16 marca 2023 r.

Decyduje data wpływu dokumentów do WKiP. Oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Adres urzędu:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Városligeti fasor 16

1068 Budapest

Dopisek na kopercie: Aplikacja na stanowisko „Referent ds. konsularnych”

Dodatkowe informacje:

·         dokumenty powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;

·         w aplikacji należy wskazać aktualny numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

·         dokumenty załączone do aplikacji nie będą zwracane, a dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone w okresie trzech miesięcy od zakończenia naboru;

·         ogłaszający zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną;

·         ogłaszający zastrzega sobie prawo do anulowania rekrutacji bez podania przyczyny.   

Więcej informacji

from to
Scheduled Aktualnosci >Wiadomości
Ambasada RP w Budapeszcie Map