Polština se mezi slovanskými jazyky řadí na druhé místo podle počtu uživatelů: aktivně ji používá přibližně 50 milionů lidí a nejméně 10 milionů lidí deklaruje její pasivní znalost. Polština je tedy největším slovanským jazykem v rámci Evropské unie, jejím pátým nejpočetnějším etnickým jazykem (na stejné úrovni jako španělština, po němčině, angličtině, francouzštině a italštině). V ČR je polština jazykem polské národnostní menšiny, k níž se hlásí přibližně 40 tisíc občanů.

Polština patří do indoevropské jazykové skupiny a do podskupiny západoslovanských jazyků (vedle češtiny, slovenštiny, kašubštiny, dolní a horní lužické srbštiny a vymřelé polabštiny).

Podle odhadů průměrný Polák aktivně ovládá kolem třiceti tisíc slov a pasivně rozumí přibližně 100 tisícům slov, která nevyužívá. Část unverzitních polonistů uvádí, že stačí znát 1 200 nejčastěji užívaných slov, aby se člověk mohl polštinu používat.

Polština využívá jako písmo latinku a její abeceda se skládá z 32 liter. Vyskytuje se v ní devět písmen tvořených pomocí diakritických znamének (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). Dále se v písmu rozlišuje sedm spřežek tvořených dvěma znaky (sz, rz, ch, sz, dż, dź) a jedna spřežka tvořená třemi znaky (dzi).

Abeceda s překvapením…

Polština je podobně jako čeština ohebný jazyk, vyskytuje se v ní tedy skoňování (7 pádů jako v češtině) i časování, u sloves se rozlišuje vid.

Nejstarší polská věta: „Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai” („Dej ať pomelu (mouku) a ty odpočívej”) byla zapsána v roce 1270 v písemné památce zvané Jindřichovská kniha (Księga henrykowska) – věta se nachází uprostřed latinského textu a zajímavostí je, že ji měl vyslovit český muž Bohuchval ke své polské ženě. V roce 1285 bylo na sněmu v Łęczyci rozhodnuto, že polština bude vedle latiny využívána v klášterních a katedrálních školách.

Polštinu během vývoje ovlivnila latina, řečtina, němčina, čeština, staroběloruština, turečtina, francouzština, italština, ruština, maďarština a jidiš. V současné době má na ni největší vliv lingua franca naší doby – angličtina.

Hlavní dialekty polského jazyka: velkopolský, malopolský, slezský, mazovský a nářečí severních a jižních Kresů (někdejšího východního pohraničí Polska).

Vyzkoušej si jazyk na jazyku – vybrali jsme jednoduchá jednoslabičná slovíčka z dětského slabikáře starého 150 let.

Další informace

Multimedia Guide to Polish Language

Poland.pl: Polish language, a simple language

Informace o tom, kde ve světě se lze učit polštinu a o polských knihovnách na interaktivní mapě Polština v zahraničí https://polski.msz.gov.pl/

Šíření výuky polštiny v zahraničí: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski